ရပ္ရြာအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းက်င္းပျခင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊၊ ၂၀၁၈၊ဇန္နဝါရီ ၁၆ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ကသာခ႐ုိင္၊ဗန္းေမာက္ၿမဳိ႕နယ္၊ပင္ဟင္းခါးေက်းရြာတြင္ရပ္ရြာအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ ကုသေရးႏွင့္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး သင္တန္းကုိ သင္တန္းသား (၃၆)ဦးျဖင့္ ယင္းေက်းရြာဓမၼာ႐ုံ၌ သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ (၇.၁.၂ဝ၁၈) ရက္ေန႔၊နံနက္(၁ဝးဝဝ) နာရီတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ရာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းရံုး၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ က်ား၊ မ အေျခဳျပဳု အျကမ္းဖက္မွု ခံစားေနရသည့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိုးသမီးငယ္မ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၈ ၊ဇန္နဝါရီ ၁၆ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနွင့္ Korea Women’s Development Institute (KWDI) တို့ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာျမန္မာနိုင္ငံရွိ က်ား၊မအေျခဳျပဳုအျကမ္းဖက္မွုခံစားေနရသည့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိုးသမီးငယ္မ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၇-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန့၊ နံနက္ ( ၈ : ၃၀)တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Gender Budgeting အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၈ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ လူမွု၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ျကီးဌာန၊ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ Gender Budgeting အစည္းအေဝးကို လူမွု၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ၊ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႕ က်ား၊မေရးရာ က႑မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ျကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊နိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ အမ်ိုးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ုဟာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္မည့္နည္း ပညာဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း(၄၀)ဦးခန့္ တက္ေရာက္ျကပါသည္။

စခန္းႏွင့္ရပ္ရြာအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ကုသျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၅၂/၂၀၁၈) ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊၂၀၁၈၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရုံးလက္ေအာက္ရွိလားရွဳိးျပန္ထူစခန္းတြင္စခန္းႏွင့္ရပ္ရြာအေျချပဳမူးယစ္ေဆးျဖတ္ကု သျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅၂/၂၀၁၈)ဖြင္႕လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားကို(၁၅.၁.၂၀၁၈)ရက္ေန႕၌သင္တန္းသား(၂၅)ဦးျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္က်င္းပခဲ့ရာရာရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ဗမာတိုင္းရင္းသားဝန္ျကီးေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး မွျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးဦးထြန္းဦး၊လားရွိဳးခရိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွခ႐ိုင္္ဦးစီးမွဴးေဒၚေအးေအးျမင့္နွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔ႀကပါသည္။

ဂေဟဆက္သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊၂၀၁၈၊ဇန္နဝါရီ ၁၆ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ေမာ္လျမိဳင္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၌(၁၅.၁.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ဂေဟဆက္သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကိုက်င္းပျပဳလုပ္ရာ မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရံုး၊ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးတက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။