"လူမႈဝန္ထမ္းဥပေဒ" ထြက္ေပၚလာေရး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနက စတင္ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁၂)ရက္
လူမႈ၀န္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနသည္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဝန္ၾကီးဌာန ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူျကမ္း)(Social ႊၽork Bill) ေရးဆြဲေရး ပထမအၾကိမ္ ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး အား ယေန့ (၁၂.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန့တြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္္ၾကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးသုိ႔ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ၾကီး ဌာနမ်ားမွ အရာရွိျကီးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ Social woork ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ရန္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စုံနိုင္ေရး အတြက္

Read More

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးရခုိင္ျပည္နယ္ရွိUN၊INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ပူးေပါင္ းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႕သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ကေလးငယ္မ်ား ရွိ/မရွိ အေျခအေနနွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၿပီး မူလအေျခအေနသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္အရ လတ္တေလာ လုိအပ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ခရီးစဥ္အတြင္း ေမာင္ေတာေဒသေျမာက္ပိုင္းရွိေက်းရြာ (၂၅)ရြာသို႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ စပါးမ်ားရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနမႈ၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ က်က္စားေနေသာ ရာနွင့္ခ်ီသည့္ ႏြားႏွင့္ဆိတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စိမ္းစိုေနေသာ ရာသီသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ငါး/ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားတြင္ ငါး/ပုစြန္မ်ားထြက္ရွိၿပီး အဝယ္ဒိုင္မ်ားမွ လာေရာက္ ေရာင္းဝယ္ေနမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

Read More

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးရခုိင္ျပည္နယ္ရွိUN၊INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ပူးေပါင္ းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႕သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ကေလးငယ္မ်ား ရွိ/မရွိ အေျခအေနနွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၿပီး မူလအေျခအေနသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္အရ လတ္တေလာ လုိအပ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ခရီးစဥ္အတြင္း ေမာင္ေတာေဒသေျမာက္ပိုင္းရွိေက်းရြာ (၂၅)ရြာသို႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ စပါးမ်ားရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနမႈ၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ က်က္စားေနေသာ ရာနွင့္ခ်ီသည့္ ႏြားႏွင့္ဆိတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စိမ္းစိုေနေသာ ရာသီသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ငါး/ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားတြင္ ငါး/ပုစြန္မ်ားထြက္ရွိၿပီး အဝယ္ဒိုင္မ်ားမွ လာေရာက္ ေရာင္းဝယ္ေနမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

Read More

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ၾကည့္ရႈ႕ ေထာက္ပံ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၇)
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမွု၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္းရြာ၊ ငါးခူရရြာ၊ ျမိဳ႕သစ္ရြာ၊ ကပ္ပေကာင္းရြာ၊ ေရမ်က္ေတာင္ရြာ၊ ငန္းေခ်ာင္းရြာ၊ စံပါယ္ကုံးရြာ၊ ဒိုးတန္းရြာ၊ ျခံျပင္ရြာ၊ စံပါယ္ပင္ရင္းရြာ၊ ေရတြင္းကၽြန္းရြာ၊ က်ားေခါင္းေတာင္ရြာ၊ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပီး ေဒသခံမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြေႏြးရာ ေဒသခံမ်ားက ျပီးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္

Read More

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေထာက္ပံ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၆)ရက္
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရြက္ညိဳေတာင္ရြာ၊ သရက္အုပ္ရြာ၊ ဇင္ပိုင္ညာရြာ၊ ကၽြဲထားျပင္ရြာ၊ သာေဇကုန္းရြာ၊ ေဟာ္ရီတူလႅာရြာ၊ ဖူခါလီရြာ၊ လွဖိုးေခါင္ရြာ၊ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ရြာ၊ ဒါးႀကီးစားရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ၎တို႔၏ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနွင့္ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏီွးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဆိုးရြားေသာ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ကေလးငယ္မ်ား မရွိေၾကာင္းနွင့္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိျပီး တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္ဆည္းပူးနိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ၀င္ခြင့္ရရွိေရး ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ လက္တေလာ စားနပ္ရိကၡာ လိုအပ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္

Read More

Pages