လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား The World Bank မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၂၇)
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔၊ ‌ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Managerျဖစ္သူ Mr.Abdoulaye Seck ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

Read More

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေျမယာ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂၅)
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ H.E Mr.Paul R. Seger ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

Read More

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး တုံ႔ျပန္ေရးမူေဘာင္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလ့လာေရး စီမံခ်က္အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အလွဴပစၥည္းမ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ေနျပည္ေတာ္၊ အမရဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၄) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး တုံ႔ျပန္ေရးမူေဘာင္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလ့လာေရးစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ International Disaster Response Law (IDRL) in Myanmar: Strengthening the National Framework for International Disaster Response” အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Read More

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား The Lutheran World Federation, LWF(Myanmar) မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ (၂၀)
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔၊ ‌ေန႔လည္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား The Lutheran World Federation, LWF(Myanmar) မွ Regional Representative ျဖစ္သူ Mr. David H Mueller ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

Read More

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈသတင္း

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္(၁၉-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔
ေရာက္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး အစည္းအ‌ေ၀းခန္းမတြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊တုံံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား
ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

Read More

Pages