လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား NewZealand နိုင္ငံအေျခစိုက္ Moveahead Software အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ Brighter Future Foundation အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၂)
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား NewZealand နိုင္ငံအေျခစိုက္ Moveahead Software အဖြဲ႔အစည္း မွ Director ျဖစ္သူ Mr.Trevor ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

Read More

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Nippon Foundation နွင့္ UNESCO အဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္း၍ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၁)
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရက္၁၀၀စီမံကိန္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ(၂၀၁၆-၂၀၂၅)ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။

Read More

ျမန္မာနိုင္ငံ လူမႈကာကြယ္ ေစာင္‌့ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခြဲ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ျပည္သူလူထု တစ္ဦးခ်င္းစီနွင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုခ်င္းရဲ့ ထိခိုက္လြယ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ လူသားအရင္းအနွီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

Read More

လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲရန္ လူငယ္အားလုံး ပါဝင္နိုင္ေရးနွင့္ ေရးဆြဲမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

၁။ ယေန႔ကမၻာေပၚရွိ နိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ နိုင္ငံေပါင္း(၃၁)နိုင္ငံရွိရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္လည္း တစ္နိုင္ငံအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္ မူဝါဒ ေရးဆြဲနိုင္ျခင္း မရွိသည့္နိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ အျမင္မ်ားကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ လူငယ္မူဝါဒအား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

Read More

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Community and Family Services International(CFSI) မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၈)
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၀န္ႀကီး႐ုံးစိုက္ပ်ိဳးကြင္း၌ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးေအာင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင္‌့

Read More

Pages