ျမန္မာနိုင္ငံရွိမသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ အေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၇)၊
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင္‌့အညီ လူမႈ၀န္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္္ႀကီးဌာနအေနျဖင္‌့ နိုင္ငံသူ၊ နိုင္ငံသားမ်ား၊ အထူးသျဖင္‌့ အႏၲရာယ္ အလြယ္တကူ ရရွိခံစားရလြယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူမႈဘဝဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပဳစုေစာင္‌့ေရွာက္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ေရး ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေစေရး တို႔ကို လူမႈဝန္ထမ္းနည္းပညာမ်ား၊ လူ႔အခြင္‌့အေရး ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင္‌့ အျခားသက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားရွိသည့္ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင္‌့အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္‌့ ကေလးသူငယ္၊အမ်ိဳးသမီး၊ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင္‌့ ပတ္သက္သည္‌့ လူ႔အခြင္‌့အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းကိုလည္း အဓိကဝန္ႀကီး ဌာနအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကေလးသူငယ္ဦးေရ ၁၇.၂ % ခန္႔ရွိၿပီး၊ ၎အနက္ ၁.၃၅% သည္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင္‌့ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင္‌့အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးမသန္စြမ္း သူမ်ား၏

Read More

လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္ရွဳ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅

ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရိွေနေသာ လူမွု၀န္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုနွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားလိုက္ပါလ်ွက္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မင္းဂံရပ္ကြက္သစ္သို႔ ေရာက္ရိွၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ထားရိွေသာ မီတာေဘာက္မ်ား တပ္ဆင္ထားရိွမွဳနွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမွဳအေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳ ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးနွင့္အဖဲြ႔သည္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ၊ ကယ္ဆယ္ေရးဂိုေဒါင္သို႔ ေရာက္ရိွၿပီး စက္တပ္ေလွမ်ား ၊ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ ထားရိွမွဳအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရွဳၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႔သို႔ ေရသန္႔စက္ (၁) လံုးကို ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ရာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ခံရယူ ခဲ့ပါသည္။

Read More

၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး လူမႈကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ မိန္းခေလး ငယ္ႏွစ္ဦးကို ၾကည္‌့ရႈေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအ‌ေ၀း အမွတ္စဥ္ (၃ / ၂၀၁၆) သို႔ တက္ေရာက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ရန္ကုန္

လူမႈ၀န္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး ႐ုံႀကီး၌ ေဆးကုသမႈခံယူလၽွက္ရွိေသာလူမႈကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္မႈလိုအပ္သည္‌့ မဆန္းေကခိုင္ႏွင္‌့ မသဇင္တို႔ (၂)ဦးအား သြားေရာက္ၾကည္‌့ရႈေထာက္ပံ့ရာေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးေဒါက္တာေအးကိုကိုႏွင္‌့ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္းျပသၾက ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင္‌့ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး႐ုံးခန္း၌ မိန္းခေလးငယ္ (၂)ဦးႏွင္‌့ ပါတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္‌့ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းၾကပါသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန (ဗဟိုသိုေလွာင္႐ုံ)တြင္ က်င္‌းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္‌့ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖံြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္္မတီသို႔ လႉဒါန္းသည္‌့ ေဆးႏွင္‌့ေဆးပစၥည္းမ်ားလႉဒါန္းျခင္းႏွင္‌့ ေရေဘး သင္‌့ေဒသမ်ားျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အလႉေငြေပးအပ္လႉဒါန္းပြဲကိုတက္ေရာက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံေဆးႏွင္‌့ ေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင္‌့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအလႉရွင္ (၁၆) ဦးတို႔ကေရေဘးသင္‌့ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အလႉေငြက်ပ္ သိန္း(၃၀)ႏွင္‌့ ေဒသတြင္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္‌့ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ လႉဒါန္းသည္‌့ (၇၃၂၁၉၁၈) က်ပ္တန္ဖိုးရွိေဆးႏွင္‌့ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လက္ခံရယူၿပီးေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ကိုျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

Read More

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ဂ်ပန္နိုင္ငံ Mizuho Information and Research Institute, Social Policy Consulting ဌာန၏ Project Advisor ျဖစ္သူ Prof. Kenishiro Fuji ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ဂ်ပန္နိုင္ငံ Mizuho Information and Research Institute, Social Policy Consulting ဌာန၏ Project Advisor ျဖစ္သူ Prof. Kenishiro Fuji ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၂၂)ရက္
လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေမခလာ ခန္းမ၌ စက္တင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ဂ်ပန္နိုင္ငံ Mizuho Information and Research Institute, Social Policy Consulting ဌာန၏ Project Advisor ျဖစ္သူ Jochi University, Comprehensive Human Sciences Social Welfare ဌာနမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Prof. Kenishiro Fuji ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ ပါသည္။
ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမွုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဥပေဒ ျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊

Read More

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲနွင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ တက္ေရာက္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၂၁)

ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း၌ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရုံးနွင့္ ယူနီဆက္(ျမန္မာ)တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရုံးနွင့္ ယူနီဆက္(ျမန္မာ)တို့၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အလြဲသုံးမႈနွင့္ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု သေဘာတူညီခ်က္သည္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသာမက ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕နွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔၏ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံရုံးနွင့္ ယူနီဆက္(ျမန္မာ) တို႔အၾကား ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ တြင္

Read More

Pages