ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္(၁၀)ခ်က္အေပၚ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္

ဇန္နဝါရီ ၇၊ ေနျပည္ေတာ္

             အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္(၁၀)ခ်က္အေပၚညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကိုယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဝ ေက်းရြာရွိ မီးေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုအားေပး၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေထာက္ပံ့ကူညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္

ဖ်ာပံု၊ ဇန္နဝါရီ ၆

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒးဒလူေက်းရြာအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းဝေက်းရြာရွိ မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံသို႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုအားေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင္‌့အေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၂)ရပ္အစည္းအ‌ေ၀း က်င္းပ

ဇန္န၀ါရီလ ၃ ၊ ေနျပည္ေတာ္    
    ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၂)ရပ္ျဖစ္ေသာ က်ား/မတန္းတူရည္တူရွိမႈ ျမႇင္‌့တင္ေရး ထိခိုက္ ခံစားလြယ္အုပ္စုမ်ား ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခြဲျခားမႈမျပဳေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား အစည္းအ‌ေ၀းကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး အဖြင္‌့အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။