အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း(ေထာက္ၾကန္႔)သင္တန္းသူမ်ားအားေတြ႕ဆံုျခင္းနွင့္New Light Foundation က တည္ေထာင္ထားေသာ New World Therapeutic Training Center တြင္ မသန္စြမ္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းဆုိင္ရာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း (ေထာက္ၾကန္႔)သင္တန္းသူမ်ားအားေတြ႕ဆံုျခင္းနွင့္ New Light Foundation က တည္ေထာင္ထားေသာ New World Therapeutic Training Center တြင္ မသန္စြမ္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုိင္ရာ
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြး
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၁)
"အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ အျပည့္အဝရရွိ ႏုိင္မည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းျဖစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစေရးႏွင့္ အားလံုးအက်ံဳးဝင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထု လြတ္လပ္လံုၿခံဳစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး" ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဤသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသူမ်ားကို မိမိတို႕ဘဝ မိမိတုိ႕ကိုယ္တုိင္ရပ္တည္နိုင္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ား ရရွိသြားၿပီး လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလိုေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေထာက္ၾကန္႕အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းဆရာမမ်ားအား မွာၾကားၿပီး အေစာင့္ေရွာက္ခံ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုကာ ၎တို႔၏ လုိအပ္မႈတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ေပးခဲ့ပါသည္။

Read More

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္ကုိ ရရွိဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၀)
ျပည္သူ႔အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီကို မူဝါဒသစ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ လက္တြဲေနထုိင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိက ေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ကုိ ရရွိဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နွင့္ ဒီမ္ိုကေရစီ-ေျပာင္းလဲႏို္င္စြမ္းရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားပါသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ အသံအားလံုး ပါဝင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူထုအစည္းအေဝးပြဲမ်ား က်င္းပဖို႕ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပဋိပကၡကို ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မလံုၿခံဳမႈမ်ားကို လူမႈေရးရွဳေထာင့္က ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ အမိိ်ဳးသမီးငယ္ရြယ္မ်ား အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီး အထူးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တေလ်ွာက္လံုးရဲ႕ အဆင့္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး စကားဝိုင္းမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ပါဝင္မႈ၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အားေပးသလို အမ်ိဳးသမီး အင္အားစုမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ တုိက္တြန္းေျပာၾကားပါသည္။

Read More

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို အတည္ျပဳ ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ၁/၂၀၁၆ ကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ငန္းယႏၱရား တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုယ္စား အဓိကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း။

Read More

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမဝတီၿမိဳ႕ရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဒသအတြင္း ၾကည့္ရွဳေလ့လာ

၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ(၁၈)ေနျပည္ေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေလးေပးလ်က္ ျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္လံုျခဳံစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ ေသာင္ရင္းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႕ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္လြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ခရိုင္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားက လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႕၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားနွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါ လ်က္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီခရုိင္ရွိ ဆံုဆည္းၿမိဳင္ ေက်းရြာသို႕ေရာက္ရွိၾကရာ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမိုေရွးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေက်းရြာအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက လွဴဒါန္းထားသည့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း အေျခအေန၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားအား ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္မည့္

Read More

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ယေန႕နံနက္ (၉)နာရီတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္တုိက္ဖ်က္ေရးရံုးမွ H.E. Ms. Susan Coppedge ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel လုိက္ပါလ်က္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

Read More

Pages