ကေလးသူငယ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀ -

              ကေလးသူငယ္အခြင့္ေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ(၂/၂၀၁၄)အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ေစတနာ႔၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

          လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ တြင္ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ျပီး လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္  ၀န္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း ၁၂၉၇ အား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစျပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ၃ ဒသမ ၁၃ ဆတိုးျမွင့္၍  စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၁၆၆ သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၅ -

         လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား စက္တင္ဘာ၂ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ကမၻာ့ဘဏ္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ Ms.Puja Vesudeva Dutta ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အဆိုပါ ၀န္ႀကီးရံုးေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္။ ယင္းသို့ ေတြ႕ဆံုရာ၌ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊

လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္စြာ ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၃ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ ၁ရက္က မႏၱေလးျမိ႕ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း၌ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေရႊခ်ည္ထိုးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရႊျပားကဒ္လုပ္ငန္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျပီး ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ယာယီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ (မႏၱေလး) သို႔ ေရာက္ရွိ၍ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ိဳးသမီး (၈)ဦးတို႔ကို မိဘထံ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္တားဆီးေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးခံ ရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဆံုးမအား ေပးစကား ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မူလေနထုိင္ရာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထုိင္မည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္နံနက္ ပိုင္းက ျမစ္ႀကီးနားျမိဳက ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျပာင္းေရႊ႕ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မူလေနထိုင္ရာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္မည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျပီး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္း ေထက္ပံ့ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၅၅၀ ေက်ာ္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႈိႏႈိင္းျပီး ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ မူလေန ထိုင္ရာ ေက်းရြာ မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္မည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့့ံေငြမ်ားႏွင့္ ပစၥည္း မ်ားကို အဆင္သင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မေကြးတုိင္း ေဒသၾကီးအတြင္း ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ ၾသဂုတ္ ၁၅ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မေကြးျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး မေကြးခရုိင္၊ ပခုကၠဴခရိုင္၊ သရက္ခရုိင္၊ ဂန္႔ေဂါခရုိင္ႏွင့္ မင္းဘူးခရုိင္အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို ့ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပ႔ံေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တတ္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေခ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္းေကာင္းတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး စံျပမူႀကိဳေက်ာင္း မ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထား ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ကေလး ၂၀၀ဆံရင္ေသြးရတနာမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိျပီး ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၄ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၂၀၁၄ႏွင့္အညီ စံျပမူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၏ အဂၤါရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြင္းသင္ယူမႈေနရာမ်ားႏွင့္အတြင္းကစားကြင္း၊ အျပင္သင္ယူမႈေနရာမ်ားႏွင့္ အျပင္ကစားတုိ႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ အစီး ၁၈၀ ေပးအပ္လွဴ ဒါန္းပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၂၃ -

     လူမႈွဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးခန္းမ၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Latter Day Saint Charities(LDSC)ႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း(CDA)တုိ႔က ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ အစီး ၁၈၀ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲကို ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီခြဲက က်င္းပရာ Couthry Director Mr.Larry Fredrick Sippel က ဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ားလွဴဒါန္းရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ထံ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခရုိင္ ကိုးၿမိဳ႕နယ္ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၁၅ -

          ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ေတာင္ပို္င္းခရိုင္ အတြင္းရွိ ကိုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ လူငယ္ပရဟိတေဂဟာ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း ၂၂ခုအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၇၀၂ ဒသမ ၇၃သိန္းအား ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ပြဲကို ဇူလုိင္ ၁၄ရက္ နံနက္ ၈နာရီခြဲက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းရွိ လူမႈဝန္ ထမ္း အတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္း ခန္းမ ေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ေထာက္ပ႔ံေငြမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ  ဘိုးဘြား ရိပ္သာ၊ ေက်ာင္း၊ ေဂဟာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသို ့ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမိတ္ဆက္ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၁၀ -

      ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ဇူလုိင္ ၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီက သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိျပီး ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊