ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႕နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇံုရွိ သဂၤဟဟုိတယ္ Grand Ball Room ၌ က်င္းပသည့္ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ညီလာခံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၅

အဆိုပါ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ လြတ္ေတာ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ UNICEF (ျမန္မာ) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ သက္္ဆုိင္သည့္ စစ္မွန္ေသာမသန္စြမ္းအခြင့္အေရး စြမ္းေဆာင္ေပးဂုဏ္ျပဳ ပြဲ

      Inclusive Education ဆုိသည့္ လူတုိင္းအက်ဳံး၀င္ပညာေရးအစီအစဥ္သည္ အသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ား၏ အတန္းပညာသင္ၾကားမႈ အခြင့္အလမ္းကုိ ပြင့္လမ္းေစေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္း ေက်ာင္း အသီးသီးက အထူးပညာေရးႏွင့္ အေျခခံမူလတန္းပညာၿပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္ မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အေျခခံပညာအလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္ သန္စြမ္းေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး သင္ၾကားေနၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွစၿပီး မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မ်က္မျမင္သုံး e.mail, Internet မ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္သကဲ့ သုိ႔  နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာလက္သေကၤတျပအဘိဓာန္ႏွင့္ ျမန္မာလက္ေကၤတျပဘာသာ စကား အေျခခံစကားေျပာစာအုပ္မ်ားကုိလည္း ျပဳစုထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာခင္တြင္ ျမန္မာ မ်က္မျမင္စာေရးသားနည္းလက္စြဲစာအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေနာင္ တြင္လည္း မသန္စြမ္းမႈဆုိင္ရာ စာအုပ္၊ စာေပမ်ား ပုိမုိထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ဟုိတယ္ဇုံရွိ ေကာင္းကင္နန္းေတာ္ဟုိတယ္၌  လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ကုသမဂၢမသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အခထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိျမွင့္တင္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးစြမ္းေဆာင္ ေပးဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တုိက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေသာ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ား (အဆင့္ျမင့္)သုိ႔ သြားေရာက္ ခဲ့သည့္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ဂ်ပန္နုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖဲြ႕နွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ားစီမံခန္႕ခဲြမႈဆုိင္ရာအေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းေအာက္ရိွနားမၾကားသူမ်ားလူ႕အသုိင္းအ၀န္းအတြင္း၀င္ဆန္႔မႈျမွင့္တင္ေရးစီမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အဆုိပါစီမံခ်က္၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ ဂ်ပန္နုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕၏ စီစဥ္ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ (၂၅.၆.၂၀၁၂) မွ (၂၈.၆.၂၀၁၂) ရက္ေန႕အထိ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ တုိက်ိဳၿမိဳ႕သုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား UNFPA မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္(၁၄)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား UNFPA မွ ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္ Ms. Janet Jackson ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ဇြန္လ (၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ UNFPA တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ် ရွိေရးအတြက္ အသိပညာေပးမႈမ်ား၊