လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ UN ၊ INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္ -

      လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ပူးေပါင္ းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္ကုိ ရရွိဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၀) -

      ျပည္သူ႔အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီကို မူဝါဒသစ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ လက္တြဲေနထုိင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိက ေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ကုိ ရရွိဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နွင့္ ဒီမ္ိုကေရစီ-ေျပာင္းလဲႏို္င္စြမ္းရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားပါသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလႈိင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း ေက်ာင္း၊ ဌာနမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ (၁၃) -

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလွုိင္ သည္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၅) က်ိဳက္၀ုိင္းဘုရားလမ္းရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း အတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္း အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ဌာနမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္၊ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ သက္္ဆုိင္သည့္ စစ္မွန္ေသာမသန္စြမ္းအခြင့္အေရး စြမ္းေဆာင္ေပးဂုဏ္ျပဳ ပြဲ

      Inclusive Education ဆုိသည့္ လူတုိင္းအက်ဳံး၀င္ပညာေရးအစီအစဥ္သည္ အသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ား၏ အတန္းပညာသင္ၾကားမႈ အခြင့္အလမ္းကုိ ပြင့္လမ္းေစေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္း ေက်ာင္း အသီးသီးက အထူးပညာေရးႏွင့္ အေျခခံမူလတန္းပညာၿပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္ မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အေျခခံပညာအလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္ သန္စြမ္းေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး သင္ၾကားေနၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွစၿပီး မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မ်က္မျမင္သုံး e.mail, Internet မ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္သကဲ့ သုိ႔  နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာလက္သေကၤတျပအဘိဓာန္ႏွင့္ ျမန္မာလက္ေကၤတျပဘာသာ စကား အေျခခံစကားေျပာစာအုပ္မ်ားကုိလည္း ျပဳစုထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာခင္တြင္ ျမန္မာ မ်က္မျမင္စာေရးသားနည္းလက္စြဲစာအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေနာင္ တြင္လည္း မသန္စြမ္းမႈဆုိင္ရာ စာအုပ္၊ စာေပမ်ား ပုိမုိထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ဟုိတယ္ဇုံရွိ ေကာင္းကင္နန္းေတာ္ဟုိတယ္၌  လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ကုသမဂၢမသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အခထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိျမွင့္တင္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးစြမ္းေဆာင္ ေပးဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပ်ဥ္းမနားဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ ေငြပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁) -

      လူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ ေမြးစမွသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိအထိ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားနွင့္အညီ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္အဝရရွိႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာေစေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အတြက္လည္း အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကိုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းဥပေဒကိုလည္း ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္နွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ထားေသာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ(၈၁)ခုကို နုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းနွင့္ သက္ႀကီးသူမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း နည္းပညာမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသကဲ့သို႕ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စံျပေဂဟာတစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အသက္အရြယ္ အုိမင္းေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားအတြက္ သက္ႀကီးသူျခင္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း ယေန႕က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပ်ဥ္းမနားဘိုးဘြားရိပ္သာ ေငြပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား Asia University For Women မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၈) -

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား Asia University For Women တည္ေထာင္သူ Mr. Kamal Ahmed သည္ စက္တင္ဘာ (၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁)နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးရံုး ေမခလာ ဧည့္ခန္းမသုိ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု၍

အေရွ႕အာရွ မိသားစုဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူ ညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ညီလာခံသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂)ရက္ -

       အေရွ႕အာရွ မိသားစု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ညီလာခံအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေန႕က ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရိွ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား

ရန္ကုန္။ ၂၀၁၂ခုုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ - ၂၀၁၂ခုုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔ တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရိွ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကို အမွတ္(၆၅) က်ဳိက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

"လူမႈဝန္ထမ္းဥပေဒ" ထြက္ေပၚလာေရး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက စတင္ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁၂)ရက္ -

      လူမႈ၀န္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနသည္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဝန္ၾကီးဌာန ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူျကမ္း)(Social ႊၽork Bill) ေရးဆြဲေရး ပထမအၾကိမ္ ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး အား ယေန့ (၁၂.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန့တြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္္ၾကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း(ေထာက္ၾကန္႔)သင္တန္းသူမ်ားအားေတြ႕ဆံုျခင္းနွင့္New Light Foundation က တည္ေထာင္ထားေသာ New World Therapeutic Training Center တြင္ မသန္စြမ္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းဆုိင္ရာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) -

      "အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ အျပည့္အဝရရွိ ႏုိင္မည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းျဖစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစေရးႏွင့္ အားလံုးအက်ံဳးဝင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထု လြတ္လပ္လံုၿခံဳစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး" ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဤသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသူမ်ားကို မိမိတို႕ဘဝ မိမိတုိ႕ကိုယ္တုိင္ရပ္တည္နိုင္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ား ရရွိသြားၿပီး လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလိုေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေထာက္ၾကန္႕အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းဆရာမမ်ားအား မွာၾကားၿပီး အေစာင့္ေရွာက္ခံ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုကာ ၎တို႔၏ လုိအပ္မႈတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ေပးခဲ့ပါသည္။