လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ UN ၊ INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္ -

      လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ပူးေပါင္ းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႕သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ကေလးငယ္မ်ား ရွိ/မရွိ အေျခအေနနွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၿပီး မူလအေျခအေနသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္အရ လတ္တေလာ လုိအပ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ခရီးစဥ္အတြင္း ေမာင္ေတာေဒသေျမာက္ပိုင္းရွိေက်းရြာ (၂၅)ရြာသို႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ စပါးမ်ားရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနမႈ၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ က်က္စားေနေသာ ရာနွင့္ခ်ီသည့္ ႏြားႏွင့္ဆိတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စိမ္းစိုေနေသာ ရာသီသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ငါး/ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားတြင္ ငါး/ပုစြန္မ်ားထြက္ရွိၿပီး အဝယ္ဒိုင္မ်ားမွ လာေရာက္ ေရာင္းဝယ္ေနမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

      ထို႕ေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ၏ လက္ရွိလံုၿခံဳေရး အေျခအေနနွင့္ UN၊ INGO အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ UN၊ INGO အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက မိမိတုိ႕ေဆာင္ရြက္လိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ရခုိင္္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတုိ႕က လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။