"လူမႈဝန္ထမ္းဥပေဒ" ထြက္ေပၚလာေရး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက စတင္ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁၂)ရက္ -

      လူမႈ၀န္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနသည္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဝန္ၾကီးဌာန ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူျကမ္း)(Social ႊၽork Bill) ေရးဆြဲေရး ပထမအၾကိမ္ ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး အား ယေန့ (၁၂.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန့တြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္္ၾကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

      အစည္းအေဝးသုိ႔ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ၾကီး ဌာနမ်ားမွ အရာရွိျကီးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ Social woork ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

      အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ရန္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စုံနိုင္ေရး အတြက္ တတ္နိုင္သေလာက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားနဲ့ ပညာရွင္ေတြ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အသိပညာ ျပည့္စုံသည့္အျပင္ လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္ျပီး၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ Professional အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္လာပါေၾကာင္း၊ အျခားေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကဲ့သို့ ပညာရပ္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း (Accreditation)လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ လူမွုဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္အတူ အကူအညီရသူမ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို အာမခံခ်က္ေပးနိုင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေပၚထြက္လာေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ထို႕ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲနိုင္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊ ျပဳစုေရးသားေရး ေကာ္မတီနွင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းနိုင္ေရးနွင့္ ထိုေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

      အဆိုပါ လူမႈဝန္ထမ္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြင္း ထြက္ေပၚလာေရး အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ UNFPA မွ Ms. Janet E.Jackson (Representative for Myanmar) ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား အဆိုပါ ဝန္ၾကီးရုံး ေမခလာ ခန္းမတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို့ေတြ႔ဆုံရာတြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနနွင့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕(UNFPA)တို႔ က်ား/မေရးရာနွင့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ လူငယ္တို႔၏ အျမင္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသန ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ လူငယ္မ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသအတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္နွင့္ကေလးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ကိစၥ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေနမႈမ်ား၊ ထိုေဒသတြင္ က႑စုံလိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္မႈကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနက ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ UNFPA နွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ပူးေပါင္း၍ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပေရး တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

       ထို႕ေနာက္မြန္းလြဲ (၂း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ Thales Thailand Ltd မွ Export Sales Manager ျဖစ္သူ Mr.Ronald MASSARD မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

       ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံ အစိုးရမွ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ခ်ိဳသာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြ ေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းနွင့္ Thales Thailand ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ေဒသႏၱရအဆင့္လိုက္ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ၊ ဆက္စပ္ဝန္ၾကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အကူအညီ ေပးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။