မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ (၁၇)ရက္ -

      ေနျပည္ေတာ္သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ပုံမွန္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပခဲ့ရာ(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အလိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ UNICEF, INGOs, NGOs, CSOsမ်ား၏ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးမႈျဖင့္ လူမႈေရးနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးတြင္ မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္နိုင္ေစေရးအတြက္ website မွတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိနိုင္ ေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ လက္စြဲ (Vocational Mapping) ထုတ္ေဝနိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ယင္းလက္စြဲစာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္မွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ရရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားသာမက ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအတြက္ပါ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေထာက္အကူ ျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။