လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူထုေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ Population Services International တုိ႔အၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာေရးထုိးျခင္း

၂၀၁၇ ၊ မတ္လ (၁၇)ရက္ -

      နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာလူထုေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ Population Services International တုိ႔သည္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ Gender Based Violence လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။