ဂ်ပန္နုိင္ငံ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္

    လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ဂ်ပန္နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရႊက္မႈ အဖဲြ႔နွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူမွု၀န္ထမ္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းေအာက္ရိွ နားမၾကား သူမ်ား လူ႔အသုိင္း အ၀ုိင္းအတြင္း ၀င္ဆန္႔မႈျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ အဆုိပါ စီမံခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဂ်ပန္ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕၏ စီစဥ္ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ (၂၅.၆.၂၀၁၂) မွ (၂၈.၆.၂၀၁၂) ရက္ေန႕အထိ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ တုိက်ိဳၿမိဳ႕သုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

နားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသုိင္းအ၀န္းအတြင္း ၀င္ဆန္႔မႈျမွင့္တင္ေရးစီမံခ်က္(ဒုတိယဆင့္) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

     နားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္း ၀င္ဆံ့မႈ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရ ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ နားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္း အတြင္း ၀င္ဆံ့မႈ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ (Project on Promotion of Social Participation of the Deaf Community) ဒုတိယ အဆင့္ကို Japan International Co-operation Agency (JICA Myanmar)ႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း

ရည္မွန္းခ်က္

    မသန္စြမ္းသူမ်ား လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္း အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္

    ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

Rehabilitation Services for Ex-Drug Addicts

     Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC) has been implementing the specific plans of drug demand reduction, supply reduction and law enforcement with its work - affiliated sectors as national duty. The Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement is responsible for rehabilitation sector to carry out social rehabilitation services for ex-drug addicts.

 

Objectives

(a) To get social reintegration and to be free from drug-abuse cycle