ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID -19 ကာလအတြင္း ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလး သူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၄.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ COVID -19 ကာလအတြင္း ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

အမုန္းစကားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုတားဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီ၊ ၂၃၊ ၂၀၂၀၊ ေနျပည္ေတာ္ အမုန္းစကားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုတားဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး၌ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါဆိုင္ရာ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ ၁၉ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါဆိုင္ရာစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားအတြင္း COVID - 19 ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအတြက္ COVID - 19 ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ ေရး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ Video Conference ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

IDP Camp မ်ားတြင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာျမႇင့္တင္ေပးမႈ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ “မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မရွိေစရ” ဟူသည့္ မူဝါဒကို လက္ကိုင္ထားသည္ႏွင့္အညီ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအတြက္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Mask ႏွင့္ Infrared Thermometer မ်ား လာေရာက္လႉဒါန္း

ရန္ကုန္၊ ၈.၄.၂၀၂၀ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ Corona virus Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါပိုးႀကိဳတင္ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ U PAY Technology Co.,Ltd မွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Mask (၂၀,၀၀၀)ခုႏွင့္ Infrared Thermometer (၁၀)ခု၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေက်ာက္တံခါး၊ ေ႐ႊက်င္၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ Mask (၂၀,၀၀၀)ခုႏွင့္ Infrared Thermometer (၁၀)ခု တို႔ကို ယေန႔နံနက္ (၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္း ႐ုံး၌ ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီကိုယ္စား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးၾကည္ဇင္က လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။