ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ အဆင့္ ျမင့္အရာရွိမ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၂၈) ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အမိ်ဳးသမီးမ်ားဖုိရမ္သုိ႕ တက္ေရာက္ရန္ ျပင္သစ္နိုင္ငံသုိ႕ ေအာက္တုိဘာ(၁၆)ရက္ေန႕မွ (၁၈)ရက္ ေန႕ထိ လည္းေကာင္း၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ အဆင့္ ျမင့္အရာရွိမ်ား  အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္ရန္ အိႏိၵယနုိင္သုိ႕ ေအာက္တုိဘာ(၂၁)ရက္ေန႕မွ (၂၅)ရက္ ေန႕ထိ လည္းေကာင္းသြားေရာက္ခဲ႕ပါသည္။

လူမႈကရုဏာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၇) ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လုိက္ပါလွ်က္ ေအာက္တုိဘာ (၅)ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္အညီ လူမႈကရုဏာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိအေလးထား ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾက ရန္မွာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၃) ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကုိ ႀကိဳးပမ္း အေကာာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းျဖင့္ ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ  စီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)  မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း အခမ္းအနားတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး အမ်ိဳးသမီးတန္းတူညီမွ် ျဖစ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကမာၻ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီရင္ခံစာ(၂၀၁၂) မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနား သုိ႕ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ယေန႕နံနက္(၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟုိတယ္ဇုန္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကမၻာ႕ဘဏ္မွ ျပဳစုထုတ္ေ၀  ထားသည္႕ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ် ျဖစ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကမၻာ့ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီရင္ခံစာ (2012) (Gender and Development Report 2012 by World Bank) မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနား သုိ႕ တက္ေရာက္ျပီး

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အာဆီယံ အဆင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား သို႔ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ ဖြ႕ံျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အာဆီယံ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႕တက္ေရာက္ရန္ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံသုိ႕စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႕မွ(၈)ရက္ေန႕ထိသြားေရာက္ခဲ႕ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးစြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္ -

    အမ်ိဳးသမီး စြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ Enhancing of Women's of Empowerment Sector Working Group (EWE-SWG)၏ ပထမအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံု ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၄၅) နာရီ တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန စုေပါင္း အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ (1st Myanmar Development Cooperation Forum) မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနျပည္ေတာ္ ေၾကညာစာတမ္း (Nay Pyi Taw Accord) အရ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕အနက္ လူမႈအကာအကြယ္ ေပးေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔တြင္ မိမိတို႔ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။

လူမႈဝန္ထမ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား ဒုတိယဝန္ၾကီးစစ္ေဆး

ရန္ကုန္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒၚစုစုလွိဳင္သည္ ၾသဂုတ္ ၁၆ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး တြံေတးၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန(Center for Women Care-C.W.C)သို႔ သြားေရာက္၍ သင္တန္းသူမ်ား၏ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမႈတုိ႔ကို ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးသည္။

လူမႈေရးပညာရပ္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြး

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား အစၥေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္ဆီမွ Director of Training Department Mr. Mattanya Cohen ႏွင့္ အစၥေရးသံအမတ္ၾကီး H.E Mr. Hagay Moshe Behar တို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္၁၁နာရီတြင္ အဆိုပါဝန္ၾကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျပီး

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ေအာင္ပြဲရ မသန္စြမ္းအားကစားသမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၄) -

      (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မသန္စြမ္း အားကစားျပိဳင္ပြဲ အၾကိဳ တံခြန္စုိက္ ဖလားျပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယဆု ရရွိေသာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ကုိယ္စားျပဳ မသန္စြမ္း အားကစားသမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ (၁၃) ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက အဆုိပါ ၀န္ၾကီးရံုး စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မသန္စြမ္းအားကစား ျပိဳင္ပြဲၾကီးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူနည္းျပ မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကထက္ ပုိျပီး အားကစားသမားမ်ား၏ စားေသာက္ေနထုိင္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ပုိင္းမ်ားတြင္ ဂရုတစုိက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမား မ်ားအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသာ ငါးလအတြင္းတြင္ ေရကုန္ေရခန္း ၾကိဳးစားေလ့က်င့္ျပီး ေရ႔ႊတံဆိပ္ဆုရရွိေအာင္ အႏုိင္မခံ အရွံဳးမေပးသည့္ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရန္ျဖင့္ မွာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ဆိုင္ရာရံုးမွ Ambassador Luis Cdebaca ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ(၈) -

     လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ဆိုင္ရာရံုးမွ Ambassador Luis Cdebaca ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ အဆုိပါ ၀န္ၾကီးရံုးမွ ေမခလာခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံု၍ လူကုန္ကူးမႈ ခံရျခင္းေၾကာင့္