၂၀၂၁ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ က်င္းပသည့္ Help Line တာဝန္က် ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း (ေနျပည္ေတာ္)

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို (၂၇-၁၂-၂၀၂၁) နံနက္(၉:၃၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ အမ္းၿမိဳ႕၊ သံတြဲၿမိဳ႕တို႔ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ ႐ုံးေဆာက္လုပ္မည့္ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန သံတြဲခရိုင္ဦးစီးမႉး႐ုံး၊ သိုေလွာင္႐ုံတို႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း၊

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ အမ္းၿမိဳ႕၊ သံတြဲၿမိဳ႕ ၁၉/၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္သည္ (၁၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက္ ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဧည့္ရိပ္သာတြင္ လူမႈ ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနတို႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကေလးျပဳစုေရးဌာန၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း၊ ျပည္နယ္ဘိုးဘြားရိပ္သာရွိ ဘိုးဘြားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေထာက္ပံ့အားေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းသိုေလွာင္႐ုံစစ္ေဆးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ မွ ၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ေန႔အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္သည္ (၁၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ကေလးငယ္ စုစုေပါင္း (၃၃) ဦးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈအားေပးၿပီး

(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာအစည္းအေဝး

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ (၁၇) ရက္ေန႔ထိ ထိုင္းနိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလူမႈဝန္ထမ္း ႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာအစည္းအေဝးအား

မြန္ျပည္နယ္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

၁၃.၁၂.၂၀၂၁ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ မြန္ျပည္နယ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းခန္းမ၌(၁၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီ (၁/၂၀၂၁) အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ေနျပည္ေတာ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ (၁/၂၀၂၁) အစည္းအေဝးအား ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးမ်ားသည္ In-person ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ားသည္ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္ စနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္‌ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ AYA Bank ၊ KBZ Bank တို႔အၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ MCCT အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လပတ္လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

၇-၁၂-၂၀၂၁ ႐ုံးအမွတ္ ၂၃၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈေရးက႑မွာ က်ယ္ျပန႔္သည့္အေလ်ာက္ ၾကားကာလအစိုးရသက္တမ္းကာလ အတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူလလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဝိုင္းဝန္းျဖည့္ဆည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံလမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံလမ္းညႊန္ျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

လမ္းေပၚေနကေလးမ်ားေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္(မူၾကမ္း) ဒုတိယအႀကိမ္အားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္ ၁.၁၂.၂၀၂၁ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍ ဆက္စပ္ဌာနအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ားေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) ဒုတိယအႀကိမ္အား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးမႉး မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။