ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း COVID - 19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ ေဒသခံေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (ဆင့္ပြား) သင္တန္း (Online Training) ပို႔ခ်

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁.၉.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း COVID – 19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ ေဒသခံေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (ဆင့္ပြား) သင္တန္း (Online Training) သင္ၾကားျခင္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းတို႔ပူးေပါင္း၍ ယေန႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆမီးၿမိဳ႕တို႔ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ သက္ႀကီးဘိုးဘြား မ်ားအတြက္ COVID – 19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ပုံမွန္စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၁.၈.၂၀၂၀ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆမီးၿမိဳ႕တို႔ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အသက္ (၈၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ (၈၅)ႏွစ္ေအာက္ ဘိုးဘြားမ်ား အတြက္ COVID – 19 စီးပြားေရး ကုစားမႈ အစီအစဥ္အရ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီး ဌာနက ပုံမွန္စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ တိန္းလက္ဝေက်း႐ြာရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ(၃)လစာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္တို႔က ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ COVID–19 စီးပြားေရး ကုစားမႈအစီအစဥ္အရ အထူးလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီမ်ားေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉-၈-၂၀၂၀ COVID -19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ COVID – 19 စီးပြားေရးကုစားမႈ အစီအစဥ္ (CERP) စီမံခ်က္အရ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔ရွိ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား၊ အနာႀကီးေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ေဂဟာ မ်ားအတြက္ အထူးလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပံ့ပိုးကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ားကို ယေန႔တြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၈.၂၀၂၀ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလဆိပ္သို႔ပို႔ေဆာင္

ရန္ကုန္၊ ၂၇.၈.၂၀၂၀ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္လခန႔္အၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသား (၁၈)ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး(၇)ဦး စုစုေပါင္း(၂၅)ဦးတို႔သည္ ယေန႔မြန္းလြဲ (၃)နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ၾကရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ‌ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒအေထာက္အကူေပးေရး ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒစာအုပ္မ်ား ေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၈.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕က ဥပေဒ အေထာက္အကူေပးေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၆)ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးနည္းဥပေဒ (၂၀၁၇) စာအုပ္မ်ားလႉဒါန္းျခင္းကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လာေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လက္ခံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ COVID-19 ဆိုင္ရာ လူငယ္လုပ္အားေပးအစီအစဥ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၄.၈.၂၀၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (၂၀၂၀ - ၂၀၂၄) အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္ လူငယ္မ်ားအား အသိေပး ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္တြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

UEHRD ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း COVID 19 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံမႈျဖစ္စဥ္ အတြက္ COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ UEHRD Healthcare Taskforce က ပါဝင္ကူညီႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၃.၈.၂၀၂၀ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD)ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း COVID 19 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ UEHRD Healthcare Taskforce က ပါဝင္ကူညီႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက Video Conferencing စနစ္ျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာ အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ပိုးေတြ႕လူနာ/ သံသယလူနာမ်ားအား သီးျခားထားရွိရန္ ယာယီ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၁.၈.၂၀၂၀ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားႏွင့္ IDPစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္စု မ်ားအား အစိုးရ၏ COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ (CERP) အရ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအစီအစဥ္အရ စခန္းမ်ားတြင္ ပိုးေတြ႕လူနာ/ သံသယလူနာမ်ားအား သီးျခားထားရွိရန္ ယာယီအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ ေရး ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၁.၈.၂၀၂၀ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ လ်ာထား အခန္း(၆)ခန္းမွ အခန္း (၄) ျဖစ္သည့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစည္းအေဝးအား ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။