ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္၊ ၁၆.၈.၂၀၂၀ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းဥပေဒမ်ားအရ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ စာရိတၱျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္း၊ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္၍ ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို COVID-19 စီးပြားေရးထိခိုက္မႈ သက္သာေရးစီမံခ်က္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

ၿမိဳင္ႀကီးငူ၊ ၁၅.၈.၂၀၂၀ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို အားေပးျခင္းႏွင့္ COVID-19 စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈသက္သာေရးစီမံခ်က္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ၿမိဳင္ႀကီးငူအထူးေဒသတြင္ သြားေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ IDP စခန္းမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြားမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားအား COVID 19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္အရ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္

လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ၁၄.၈.၂၀၂၀ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ IDP စခန္းမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြားမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားအား COVID 19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္အရ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ လူမႈေရးက႑အေျခခံမူသေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ COVID 19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ (CERP) ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္

ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္၊ ျမစ္ႀကီးနား
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ လူမႈေရးက႑အေျခခံမူသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ (CERP) ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ MCCT အစီအစဥ္အတြက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃ ဩဂုတ္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန မွေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္ (Maternal and Child Cash Transfer Program – MCCT) အား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွစတင္၍ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ M Gallery ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

COVID-19 ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို သတင္းမီဒီယာမ်ားအား အသိေပးမိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၁၁
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္အရ ယခင္ MCCTအစီအစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး(၉)ခုရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား အသိေပးျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားႏွင့္ လူငယ္တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ဩဂုတ္  ၁၁ ၊ ေနျပည္ေတာ္
    ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ား ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားႏွင့္ လူငယ္တို႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အြန္လိုင္းစနစ္ အခမ္းအနားျဖင့္ျပဳလုပ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၆.၈.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ WAVE MONEY (DIGITAL MONEY MYANMAR) တို႔အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္ႏွင့္ စတုတၳသုံးလပတ္၌ အက်ဳံးဝင္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူမ်ားထံသို႔ Electronic Cash Transfer (ECT)ျဖင့္ အစီအစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဒၚခင္ေမႏု၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ Mr. Neil Waller၊ Chief Risk Officer ၊Wave Money Myanmar တို႔ သည္ (၆-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးခန္းတြင္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (UPR) အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်က္အလက္မ်ား တိက်ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးသုံးသပ္ ညႇိႏႈိင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၆.၈.၂၀၂၀ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ Universal Periodic Review(UPR) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္စတုတၳအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ (မူၾကမ္း) အေပၚ လူမူဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စုစည္း တင္ျပေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုတိက်ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရး သုံးသပ္ျခင္း အစည္းအေဝးကို အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၌ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။