လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ၿမိဳ႕နယ္(၂၇)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
လူမႈေရးရာ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ဆိုသည္မွာ ရပ္႐ြာအတြင္းလူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ လူမႈဝန္ထမ္းသမားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စတင္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားေသာလူမႈေရး ဦးတည္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးရာ ျဖစ္ရပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ  ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္႐ြာအတြင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
    လက္ရွိတြင္ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲသူ(၁၁၀)ဉီးရွိ၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ အထိကေလးသူငယ္ျဖစ္ရပ္ေပါင္း(၂၃၂၈)ကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ကေလး သူငယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေနရာေဒသတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲ သူမ်ားကို ထပ္မံေမြးထုတ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သိပၸံေက်ာင္းတြင္ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ရက္တိုသင္တန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
    လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ UNIECF, Save the Children ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရတနာ့ေမတၱာ၊ KMSS, ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
    လူမႈေရးရာ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ တရားဥပေဒႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲသုံးမႈခံရေသာ ကေလးမ်ား၊ ေပ်ာက္ဆုံးကေလးမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရေသာကေလးမ်ား၊  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနရသူကေလး မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကေလးမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးမ်ားႏွင့္  မိသားစုႏွင့္ ကြဲကြာေနေသာအေဖာ္မပါသည့္ ကေလးမ်ားအား မိသားစုျပန္လည္ ဝင္ဆံ့ေပါင္း စည္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
    ယခုအခါအဆိုပါ လူမႈေရးရာ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ကေလးသူငယ္ကိစၥရပ္မ်ား သာမက  က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္းကို တိုးခ်ဲ႕ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။