လစာႏႈန္း(၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အဆင့္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး လစ္လပ္ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ကိစၥ