မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသိရွိလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသိရွိလိုက္နာ
ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား အား ျပည္သူမ်ားသိရွိ ႏိုင္ပါရန္တင္ျပအပ္ပါသည္-

 

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္ရန္အတြက္ တင္ဒါမ်ား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-