လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း

ရည္မွန္းခ်က္

    မသန္စြမ္းသူမ်ား လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္း အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္။

 

ရည္ရြယ္ခ်က္

    ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

    (က)    မသန္စြမ္း သူမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးရန္၊ 
    ( ခ)    မသန္စြမ္း ျဖစ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေစရန္၊ 
    ( ဂ)    မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မႈမ်ားကို အေလးထား အသိအမွတ္ ျပဳေစရန္၊ 
    (ဃ)   ႏုိင္ငံတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ် အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္၊
    ( င)    မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္၊