နားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသုိင္းအ၀န္းအတြင္း ၀င္ဆန္႔မႈျမွင့္တင္ေရးစီမံခ်က္(ဒုတိယဆင့္) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

     နားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္း ၀င္ဆံ့မႈ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရ ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ နားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္း အတြင္း ၀င္ဆံ့မႈ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ (Project on Promotion of Social Participation of the Deaf Community) ဒုတိယ အဆင့္ကို Japan International Co-operation Agency (JICA Myanmar)ႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

     စီမံခ်က္ ပထမအဆင့္ (၂၀၀၈-၂၀၁၀)တြင္ ျမန္မာ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား စံသတ္မွတ္ျခင္း၊ ျမန္မာ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား အေျခခံ စကားေျပာစာအုပ္ ျပဳစုထုတ္ေ၀ျခင္း၊ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

     စီမံခ်က္ ဒုတိယအဆင့္ (၂၀၁၁-၂၀၁၄)တြင္ ျမန္မာ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား နည္းျပသင္တန္း၊ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား ပ့ံပိုးသူမ်ား သင္တန္းေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးျခင္းျဖင့္ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား နားလည္ တတ္ကၽြမ္းသူမ်ား မ်ားျပား လာမည္ျဖစ္ၿပီး အၾကားအာရုံ ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား လူ႔အသိုင္း အ၀ိုင္းတြင္း ၀င္ဆံ့မႈအား အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

     စီမံခ်က္ရံုးအျဖစ္ အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္၀ိုင္း ဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ (မသန္စြမ္း သက္ငယ္ သင္တန္းေက်ာင္း၀င္း) အတြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး နားမၾကားသူ(၆)ဦး အပါအ၀င္ သင္တန္းသား(၈) ဦးအား နည္းျပသင္တန္း ပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ နားမၾကား သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သင္တန္းသား (၂၀) ဦးအား လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား အေထာက္အကူ ျပဳသင္တန္းအျဖစ္ (၁၈) လၾကာ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။