အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနား ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္

၁၂--၂၀၁၉ ေနျပည္ေတာ္

အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာလူငယ္မ်ားေန႔အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္    MICC-2 တြင္ ဆက္လက္၍ က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္ျမတ္ေအးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္ထုတစ္ရပ္လုံး၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္  ေကာင္းမြန္ေသာလမ္းျပျဖစ္ႏိုင္မည့္ လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလူငယ္ေရးရာမူဝါဒသည္ လူငယ္ မ်ား၏ ဆန္းသစ္ေသာအေတြးအေခၚဆင္ျခင္တုံတရားမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ား၏ အေတြး အေခၚႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပါင္းစပ္၍ အခက္အခဲမ်ားကို မည့္သို႔ေက်ာ္လႊားရမည္ဆို သည္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားလည္းေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ မဟာ ဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုသည္ အေျခခံအခ်က္အလက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား မတူညီသည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒသ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္  ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သည္ႏွင့္ အတူတာဝန္ယူရမည့္အခ်က္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အတူ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ လူငယ္က႑(၁၆)ရပ္အနက္မွ က႑တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူငယ္မ်ားအတူတကြေတြ႕ဆံု ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံျခင္းအားျဖင့္ တည္ရွိေနေသာအေျခအေနမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မတူညီသည့္ အေျခအေနမ်ားအားသိရွိလာၿပီး အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လွ်င္ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ၿပီး လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျမန္ဆန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္သည္လည္း ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလး သူငယ္ဘဝမွာ အေကာင္းဆုံးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္လွ်င္ အသက္(၈)ႏွစ္ေက်ာ္အ႐ြယ္တြင္ သင္ၾကားသင္ယူမႈမ်ား မ်ားစြာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ က႑သည္ ေနာက္ပိုင္းပညာေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာက႑ ျဖစ္သည့္အတြက္ လူငယ္မ်ားမွ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို အေမြေကာင္းမ်ားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒသည္လည္းေပၚထြက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွစ္ခုေပါင္း၍ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက ပါ၀င္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ေႏွာင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားသင္ယူမႈထိေရာက္ေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည့္ လူႀကီး မ်ားထံမွ  လက္ဆင့္ကမ္းအေမြရယူၿပီး ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္အနာဂတ္လူငယ္မ်ားကို ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  လူငယ္မ်ားသည္ ႀကီးျပင္းရေသာပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ကြာျခားေသာ္လည္း အခြင့္အေရးခံစားရမႈမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ အားလုံးသာ တူညီမွ်ရရွိခံစားေရးသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ မူဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာတူညီမွ်ရရွိခံစားရေစရန္ တြင္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကိုဦးစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္လည္း လူငယ္ထုႀကီးပါဝင္ကာ ပညာေရး စနစ္ေျပာင္းလဲပါဟု ဆိုသည့္အတိုင္းပညာေရးေျပာင္းလဲမႈစနစ္တြင္ လူငယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး အစိုးရကအေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ လူငယ္မ်ားမွလည္းပါဝင္၍ တာဝန္ယူေျပာင္းလဲေပး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဆက္လက္၍ UNFPA မွဌာေနကိုယ္စားလွယ္Mr.Ramanathan Balakrishnan  က လူငယ္ေရးရာမူဝါဒစာအုပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ မိမိတို႔အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ က်ိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက လူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအ တြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဥကၠဌ (၁) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက လူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ(၂) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက၊ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲေရး ဆိုင္ရာမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။                                              ထို႔ေနာက္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) အား ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး၊ကိုသူရစိုး(ခ) ဟိန္းထက္မွ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒပါ က႑ႀကီး(၁၆)ခ်က္အား မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္ထားမႈအေပၚ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။                               ေန႔လည္ပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက Talent Performance Show ကိုလည္းေကာင္း၊  သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အႏုပညာဦးစီးဌာနမွ အႏုပညာရွင္မ်ားက တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ အကအလွ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ႕ၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ ဆုေငြ မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။                                                    ထို႔ေနာက္  လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး “ယေန႔လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္း အမွတ္လူငယ္စကားဝိုင္းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ လူငယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား