ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူဝါဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္

၁၇-၈-၂၀၁၉၊ ရန္ကုန္

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးစိုးေအာင္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး က်ိဳက္ဝိုင္းရွိ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပင္မအေထာက္အကူျပဳ ဗဟိုဌာနတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဆိုင္ရာမူဝါဒကို  ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႕ တက္ေရာက္ျပီး ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားရာတြင္  မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို  ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူဝါဒအရ ခ်မွတ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ (၁၀)ရပ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လက္ေတြ႔က်ေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္လိုအပ္ျပီး အသက္ရွစ္ႏွစ္ အရြယ္အထိ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို  ေဆာင္ရြက္ခ်က္လ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိကႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လက္ရွိဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို စနစ္တက် တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြားကုိ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ားကိုပါ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ မိခင္ဖခင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို အေလးထား ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မူဝါဒႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ၾကီးက လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္း မ်ားကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျပီး  လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာ (၁၀)ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေဆြးေႏြးၾကရာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းထားရွိမႈ အေျခအေန၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနႏွင့္  လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္ေရး၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ေရး၊ ေရွးဦး အရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈသင္တန္းမ်ားကို စနစ္တက် တာဝန္ယူ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ဖြံ႔ျဖဳိးမႈအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ ကေလးဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ေလ့က်င့္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာျပီး အသံုးဝင္သည့္ ကေလးအရုပ္မ်ား ျပည္တြင္းတြင္  ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ အထူးပညာေရး လိုအပ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးမွဴးရံုးေျမေနရာအတြင္း မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဘက္စံု သင္တန္းေက်ာင္း အေဆာက္အဦး  ေဆာက္လုပ္ရန္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ရန္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကျပီး မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္း တက္ေရာက္ လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏီွး ေတြ႕ဆံုကာ အားေပးစကား ေျပာၾကား ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား