မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

‌ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၉.၈.၂၀၁၉

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ CRC၊ CEDAW ၊ CRPD စတဲ့ Convention(၃)ခု၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ  CEDAW Report တင္ခဲ့စဥ္က Regular Report တင္သြင္းခဲ့သလို Exceptional Report ကိုလည္း တင္သြင္းခဲ့ ရပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦစီးဌာနဘက္က CRPD ကိုလည္း Regular Report တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ CEDAW ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Exception Report ေတာင္းလာတဲ့အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ CEDAW Reviewing သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ မိမိတို႔ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျဖၾကားႏိုင္ဖို႔အေရး ႀကီးပါေၾကာင္း၊ Reporting အပိုင္းမွာလည္း ရက္ကာလကန႔္သတ္ထားတာျဖစ္လို႔ ရက္ကာလ ေက်ာ္လြန္လာတဲ့အခါမွာလည္း မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ေရးသြားဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ UNCRPD ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ဒုတိယသမၼတ(၂)ဦးေဆာင္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူ မ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးစားဆဲကာလျဖစ္သည့္အတြက္ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ က႑ေပါင္းစုံတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္႐ြက္ထားမႈမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ UNCRPD ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္အေပၚမွာမူတည္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲက႑မ်ား (ေဆာင္႐ြက္ဆဲ၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္က်န္) စသည္တို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းမွာၾကားၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္းမွ UNCRPD အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေပးပို႔လာသည့္ List of Issues မ်ား သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေျဖၾကားမည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားဌာနခြဲ၊ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး၊ ဦးစြမ္းရည္ရမွ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း ကနဦးအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာအခန္းက႑မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလုံးမွ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးၿပီး အစည္းအေဝးအား (၁၂:၀၀)နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား