ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္

မံုရြာ၊ ၂၁.၉.၂၀၁၉

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳၿပီး အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အေရွ႕ေလးထပ္ စာသင္တိုက္ရွိ ဆရာေတာ္အား ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳ၍ လွဴဖြယ္ပစၥည္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။
    ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မံုရြာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌  စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
    အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို သာတူညီမွ်ခံစားရရွိေရးအတြက္ ၾကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာနက လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္းၿခံဳမႈ ရရွိေစေရး မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ဆက္စပ္ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ဝန္ၾကီးဌာန၏ ခြဲေဝရရွိေသာ ဘ႑ာေငြအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းျဖစ္ရာ   တစ္ခ်ိဳ႕စီမံခ်က္ မ်ားသည္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ လူမႈအညႊန္းကိန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဦးစားေပး အဆင့္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါေၾကာင္း၊ လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းၿခံဳမႈျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ကနဦး ေထာက္ပ့ံျခင္းကိုလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းၿခံဳမႈရရွိေစရန္ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ နည္းလမ္းအျပင္ ဘဝရပ္တည္မႈ တိုးတက္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး စြမ္းႏိုင္သမွ်စြမ္းေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ပ့ံပိုးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ဥေပဒျပဌာန္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္အဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ အသက္ (၃)ႏွစ္ အရြယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာပံုမွန္ၾကီးထြားမႈကို မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားကိုယ္တိုင္က ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္သားကာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုသိရွိပါက ေဆာလ်င္စြာ ကုသမႈ ေလ့က်င့္မႈ ခံယူေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျခအေနတိုင္းတာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (Early Childhood Intervention - ECI) လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွးေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီးလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရသင့္ ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ က႑၊ လူငယ္က႑၊ အမ်ိဳးသမီးက႑၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုက႑ စသည္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက အားလံုးပူးေပါင္း ကူညီၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ဝန္ၾကီးက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း၌ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ထပ္တိုးစာရင္မ်ားအရ မသန္စြမ္းသူ (၃,၂၃၀)ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္(၃၀,၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ ေငြက်ပ္(၉၆.၉)သန္းကို  ေထာက္ပ့ံ ေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အခမ္းအနားသို႔ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ လာၾကေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကို လက္ဝယ္အေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၈ - ၂၀၁၉) က႑ာႏွစ္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၇) ၿမိဳ႕နယ္မွ မသန္စြမ္းသူ (၁၀၉၃၄)ဦးအတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၃၂၈)သန္း ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း၌ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခုေထာက္ပ့ံမႈသည္ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိေသာ ထပ္တိုးစာရင္းမ်ားအရ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသၾကီး တိုင္းဦးစီးမွဴးရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ ရွိေသာ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ(အခမဲ့)သင္တန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားေနမႈကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈ၍ သင္တန္းသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား