ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားလံုးအတြက္ ကနဦး ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ေပးအပ္

ပဲခူး၊ ၂၂.၉.၂၀၁၉

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးအတြက္ ကနဦး ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
    အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရကခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေဘး၊ သဘာဝေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရးရာအျဖာျဖာႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ၿပီးမွ အေကာင္အထည္ေဖၚရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ရပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၆-၂၀၂၅) ကိုျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းမႈအဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈသည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ကနဦးေထာက္ပ့ံျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ေပးလိုက္ၿပီးျဖစ္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား စြမ္းႏိုင္သမွ်စြမ္းေအာင္ ပ့ံပိုးကူညီၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္ၿမဲေအာင္ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းအဖြဲ႕တို႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအား ဆံုးရံႈးမႈမရွိရေအာင္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ဘဝမွစ၍ စနစ္က်ေသာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျခအေနတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (Early Childhood Intervention - ECI)  နည္လမ္းျဖင့္ မသန္စြမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားျဖင့္ အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးဝင္းသိန္းက မသန္စြမ္းသူမ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕က မသန္စြမ္းသူ (၁၅,၄၉၁)ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၃၀,၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ( ၄၆၄,၇၃၀,၀၀၀) ကို ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံ ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ျခင္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ပဲခူးတိုင္ေဒသၾကီးတြင္ မသန္စြမ္းသူ (၁၁,၅၆၈) ဦးအတြက္ ကနဦး ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဂ်ာင္းတာ ဒိုင္နယ္အုပ္စု၊ ေဂ်ာင္းတာ - ဆာေဆးတာလမ္း တံတား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ (၉၈)သိန္းကို ေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အခမ္းအနားသို႔ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကို လက္ဝယ္အေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား