ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

စက္တင္ဘာ၊ ၂၅ ေနျပည္ေတာ္

          ေနျပည္ေတာ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီက ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕အားေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာမူဝါဒ ရွင္းလင္းျခင္းကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ သုခစိုးခန္းမ၌  ယေန႔နံနက္ပိုင္းကက်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။        

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လူငယ္မူဝါဒမ်ား အသီးသီးရွိၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းမွာ လူငယ္မ်ား၏က႑ကို အေလးထားပါေၾကာင္း၊ ထို႔ အတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၌ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရးအစိုးရသစ္၏  ရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္ တြင္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လူငယ္မ်ား၏ အသံကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားျပဳလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္း၍ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ပ့ံပိုးကူညီမႈ မ်ားေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ()ရက္ေန႔တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို ျပ႒ာန္း ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္ အသီးသီး၌ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ေကာ္မတီအဆင့္အဆင့္ကိုလည္း ထပ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မူဝါဒပါ က႑(၁၆)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား လည္း ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေဒသအလိုက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားက လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်ေရးဆြဲႏိုင္ပါက အာဆီယံေဒသတြင္းမိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ေဆြနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ လူငယ္ထုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ရွိသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ယင္းလူငယ္မ်ား သည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံ၏ အင္အားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္င့ံတာဝန္မ်ားကို ပုခံုးေျပာင္း တာဝန္ယူၾကရမည္ျဖစ္ရာ အရည္အေသြးျပည့္ဝသူမ်ားျဖစ္ရန္ ကိုယ္တိုင္ေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္အထိ လူငယ္ဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အကန္႔ အသတ္အတြင္း အေကာင္းဆံုးအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာအေမြ မ်ား ခ်န္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္မ်ားကို မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိၾကေစရန္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း စည္းလံုးစြာေနထိုင္ၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။                                                                           ထို႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဦးေအာင္ျမင္ထြန္းက ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္()ၿမိဳ႕နယ္၌ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူငယ္ေရး ရာေကာ္မတီမ်ား ထပ္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကို ျပ႒ာန္းၿပီး လမ္းဖြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အားလံုးတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။                      ဆက္လက္ၿပီး ပညာပန္းတိုင္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလး မ်ားက ေတးသီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အတူ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စုေပါင္းမွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

         

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား