ပထမအၾကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေယာဂအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္လႈပ္ရွားမႈအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈-၉-၂၀၁၉

    ပထမအၾကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေယာဂအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္လႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနားကို  ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ တံုဂပူရီဟိုတည္၌က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
    အခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေယာဂအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး တို႔က ဖေယာင္းတိုင္းမီးထြန္းညႇိ၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ေျပာၾကားရာတြင္    ေယာဂေလ့က်င့္ျခင္းဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ အားကစားတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အာရွႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေယာဂအားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ေယာဂေလ့က်င့္ျခင္းသည္ လူသားတို႕၏ က်န္းမာေရးအေပၚ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ သိပၸံသုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့လာၿပီး သက္ေသျပထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေနျဖင့္လည္း Brotherhood- ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွစ္မသဖြယ္ ရင္ႏွီးခ်စ္ၾကည္ျခင္း၊ Harmony - ညီညႊတ္မွ်တ သဟဇာတျဖစ္ျခင္း၊ Peace - ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း၊ Creat a positive and effective environment - အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထိေရာက္ေသာ လူသားအက်ိဳးျပဳ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ေယာဂေလ့က်င့္ျခင္းဟာ စိတ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ကို္ယ္ခႏၶာ က်န္းမာလန္းဆန္း၍ သြက္လက္ေပါ့ပါးေစေသာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ၾကီးက ထုတ္ျပန္ထားေသာ က်န္းမာျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားထြက္ေပၚလာေရး ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္မွစ၍ သက္ၾကီးရြယ္အိုအထိ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းႏိုင္သမွ်စြမ္းေအာင္ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္  ဘဝရပ္တည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေစျခင္းႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ စြမ္းအားမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ရႊင္လန္းတက္ၾကြေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားဘဝကို ျဖတ္သန္းေစျခင္း စသည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္မေရြး ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ မိမိတို႕ဝန္ၾကီးဌာန၏ ေမွ်ာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ မိမိတို႔ဝန္ၾကီးဌာန၏ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမၻာ့ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၾက့ံၾက့ံခံရင္ဆိုိင္ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိႏွင့္ မိမိတို႔ပတ္ဝန္က်င္ လူမႈေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား (Life Style and Social Consciousness) ေျပာင္းလဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Climate Action အျဖစ္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ၾကီးက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္  ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေယာဂေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားဟာ ဒီအေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကို ၾက့ံၾက့ံခံရင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကေလးဘဝမွ သက္ၾကီးရြယ္အိုအထိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနႏွင့္ ေဂဟာမ်ားတြင္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေယာဂအသင္းႏွင့္  ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္ေယာဂက်င့္စဥ္အဖြဲ႕က ယဥ္ေက်းမႈ အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ေယာဂက်င့္စဥ္ အဖြဲ႕မ်ားက က်င့္စဥ္သရုပ္ေဖာ္ျပသမႈမ်ားကို တင္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံစားခဲ့ရေသာေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသင္းက အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္းကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား