ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၊ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ သက္ရြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာရွ-ဥေရာပညီလာခံပိတ္ပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ Korea Disability Development

 ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၁၀.၂၀၁၉
    ကုိရီးယားသမၼတနုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သည္ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕၊ Westin Chosun ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ လုံးဆုိင္ရာ သက္ရြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာရွ-ဥေရာပ ညီလာခံ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ညီလာခံသုိ႔ အာရွႏွင့္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ASEM Global Ageing Centre မွတာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ကိစၥ ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတက္ေရာက္၍ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ မွ်ေဝခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ကုိရီးယားအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌက ညီလာခံပိတ္ပြဲတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကုိေအာင္ျမင္စြာရုတ္သိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။
    ထုိ႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သာယာဝ ေျပာေရးဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ Korea Disability Development Institute ၏ President ျဖစ္သူ Ms. Choi Kyung-suk အား ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ မသန္စြမ္း သူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား assisted device မ်ားေပးအပ္ႏုိင္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားလြယ္ကူစြာသြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္ေရးတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ KODDIအဖြဲ႔အစည္း၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ KODDI အဖြဲ႔၏ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဖြင့္လွစ္ထားေသာ "I got everything"ေကာ္ဖီဆုိင္အားသြားေရာက္၍ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကုိယ္လက္အဂၤါမသန္ စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစေရး လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရးစီစဥ္ ေဆာင္ ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားအား အစုိးရ၊ KODDIႏွင့္ မသန္စြမ္းေအဂ်င္စီမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈမ်ားကုိေလ့လာခဲ့ၿပီး၊ အဆုိပါ "I got everything" ကဲ့သုိ႔ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။
    ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ႏွင့္အတူ ဆုိလ္းၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသံရုံးတြင္ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကား လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႔ဆုံစဥ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက  ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္လာေရာက္ ပညာဆည္းပူးေနၾကသူ မ်ားသည္ မိမိႏုိင္ငံ၏ သံတမန္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံတြင္လာေရာက္ေနထုိင္စဥ္ ဤႏုိင္ငံတုိးတက္မႈကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိ သိရွိ ေအာင္ေလ့လာ၍ အတုယူေစျခင္ေၾကာင္း၊ ဤႏုိင္ငံရွိျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေအာင္ႀကိဳးစားမည္ဟုျပင္းျပေသာ သႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည့္အတြက္ အတုယူေစလုိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႀကိဳးစားေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိရာတြင္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္လ်က္ရွိရာ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကလည္း မိမိတုိ႔ထမ္းေဆာင္ရမည္တာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္ေအာင္အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ႏုိင္ငံအျမန္ဆုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကေလးငယ္မွ စ၍သက္ႀကီးရြယ္အုိ အထိ ဘဝစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဖၚေဆာင္ ရင္း လုိအပ္ေသာဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားကုိႏုိင္ငံတကာ Convention ႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ရာသီဥတု အေျပာင္း အလဲႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ ေဘးဒဏ္ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးဆုိင္ရာမ်ား၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ထူေထာင္ ေရးအတြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရးတုိ႔ကုိ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေနသူမ်ားသည္ သိရွိပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိအပ္ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသျဖင့္ မိမိတုိ႔၏အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိေရာက္ရွိေနေသာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒမ်ားကုိလည္း လုိက္နာ ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ယခုလာေရာက္ၾကသူမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရ ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္လူငယ္အရြယ္တြင္ အခ်ိန္ကုိအက်ိဳးရွိစြာ ကုန္ဆုံးေစၿပီး မိမိဘဝအတြက္အက်ိဳးရွိေအာင္ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ ဆက္လက္ ေရာက္ရွိလာမည့္ ပညာသင္လူငယ္မ်ားအတြက္ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေကာင္းမ်ားခ်န္ထားခဲ့ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ သတင္းအမွားမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ရန္ မိမိႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနအမွန္တရားကုိ သိရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းၾကေစလုိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမွန္သတင္းမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ေအာင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မပ်က္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသံရုံး ႏွင့္လည္း လုိအပ္တုိင္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား အတုိခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာသံအမတ္ႀကီးႏွင့္အတူ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားကုိေမးျမန္း၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား