လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ျကီးဦးစိုးေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့ တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံသို့ ေလ့လာေရးခရီးစဉ္သြားေရာက္

နိုဝင္ဘာ ၁၄၊ ေနျပည္ေတာ္
    တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ ျပည္သူ့ေရးရာဝန္ျကီးဌာန၏ဖိတ္ျကားခ်က္အရ တရုတ္ျပည္သူ့ သမၼတနိုင္ငံသို့ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိေသာ  လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ျကီးဦးစိုးေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့လူမႈေရးဝန္ျကီး ဦးေနဝင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးေရးရာဝန္ျကီး ေဒၚေနာ္ပြယ္ေစး နွင့္ ဝန္ျကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိျကီးမ်ားပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့သည္ (၁၃-၁၁-၂၀၁၉) ရက္ေန့ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ့ေရးရာဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ျကီး Madam Gao Xiaobing ဦးေဆာင္သည့္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန၊ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနနွင့္ သက္ျကီး ရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနတို့မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိျကီးမ်ားနွင့္ ゞင္းဝန္ျကီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးခဲ့ပါသည္။
    ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးရာတြင္ နွစ္နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျကီးမ်ား၏ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးမႈမ်ားနွင့္အညီ ေဆြမ်ိုးေပါက္ေဖာ္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေတြ့အျကံုဖလွယ္ ေရး၊ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးတို့အား ဦးတည္၍ ကေလးသူငယ္နွင့္ သက္ျကီးရြယ္အို မ်ား ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမ်ား အေတြ့အျကံုေကာင္းမ်ားနွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ အဆိုပါနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား သတ္မွတ္ျပဌာန္း ျခင္းဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားနွင့္ လက္ေတြ့က်င့္သံုးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ စနစ္တက် မဟာဗ်ုဟာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြ့အျကံု ဖလွယ္ျခင္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရးနွင့္ လမ္းေပၚေန ေလလြင့္သူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာမ်ား နွီးေနွာေဆြးေနြးျခင္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ ေဒသအစိုးရတို့မွ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားသတ္မွတ္၍  ေငြေျကးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ တိုင္း ပညာသင္ယူခြင့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ကူညီနိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈ အစီအစဉ္မ်ား၊ တရုတ္နိုင္ငံတြင္ သက္ျကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ အစိုးရနွင့္ပုဂၢလိကနည္းလမ္း(၂)သြယ္ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ နည္းစနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ သက္ျကီးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ ေန့ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာနွင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္သက္ျကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မႈတို့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေတြ့အျကံုမ်ား ဖလွယ္ျခင္းမ်ား၊ ေဒသ၏ကုန္ေဈးနႈန္းေပၚမူတည္၍ အနည္းဆံုးရွိသင့္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခေနမ်ားအား ေဆြးေနြးခဲ့ျကပါသည္။
    ထို့ေနာက္ ဒုတိယဝန္ျကီးဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့သည္ (၁၃-၁၁-၂၀၁၉) ရက္ေန့ ေနလယ္ပိုင္းတြင္ ေဘးက်င္းျမို့ရွိ မိဘမဲ့ေဂဟာသို့ သြားေရာက္၍ မိဘမဲ့ ဉာဏ္ရည္ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ အသက္အရြယ္၊ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းမႈ အဆင့္အလိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ေနမႈဆိုင္ရာ အေတြ့အျကံုဖလွယ္ျခင္း၊ အထူးဂရုျပုရမည့္ ယင္းကေလးသူငယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ေရးအတြက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ျကားေပးမႈ၊ ျပုစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္ခံနွင့္ ေစာင့္ေရွာက္သူအမ်ိုးအစား၊ က်န္မာေရးအာမခံစနစ္ျဖင့္ အေရးေပၚ/နာတာရွည္ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီမႈအေျခအေန၊ မိဘရွိ မသန္စြမ္း ကေလးမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေနသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေဆြးေနြးခဲ့ျကျပီး ကေလးသူငယ္ မ်ား စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္း ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းစနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေန၊ ဗဟိုအစိုးရနွင့္ ေဒသအစိုးရ လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝမႈနွင့္ ေဂဟာမ်ားဖြင့္လွစ္နိုင္မႈ အေျခအေနတို့အား ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာျဖင့္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေနြးခဲ့ျကေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား