ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာ စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္

ျမစ္ႀကီးနား၊ ၆.၁.၂၀၂၀
    ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို  ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာခက္ေအာင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ေရွးဦးစြာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
    ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အစိုးရ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူရသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ လူ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔က ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္း ၊ မူလေနရာမ်ားသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား၊ မူယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ပူးေပါင္းရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသီးသီး တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားက  ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ကိစၥမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာအေပၚ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းမ်ားကို ဥပေဒ၊ စံလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး စိစစ္ညႇိႏႈိင္းရန္ လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕  ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
    အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံး အခြင့္အေရးမ်ားကို သာတူညီမွ်ခံစားရရွိေစၿပီး လြတ္လပ္လုံၿခဳံစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဆင့္အဆင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒ ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားရွိမွသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရဆြဲေဖာ္ျပၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္ပုံေငြခြဲေဝရာ၌ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာ စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အတည္ျပဳ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ေနရပ္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ားကို စြန႔္ခြာရသည့္ ေဘးဒုကၡသည္ ႀကီးမားပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာ သူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရွိရန္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရန္ႏွင့္ အမွီအခိုကင္းစြာ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္မႈျဖစ္ရန္သည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုမဟာဗ်ဴဟာသည္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေအာင္ ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲၾကရာတြင္ မိမိတို႔ေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံးသာတူညီမွ်ခံစားရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေပၚေပါက္ေရးတို႔ကို  အစိုးရက အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိရာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္က ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားရွိ ကိုယ္စားလွယ္တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၊ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ UN ၊ NGO ၊ INGO အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား