လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (Core Group)ႏွင့္ UNCTFMR တို႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၁.၂၀၂၀
    လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (Core Group)ႏွင့္ UNCTFMR တို႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
    အစည္းအေဝးတြင္ Core Group ေခါင္းေဆာင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္းက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ေသေၾကထိခိုက္ ဒဏ္ရာရေစမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္က်ဳးလြန္မႈမ်ား ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသား အဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အဆင့္ဆင့္ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲထားမႈအား UNCTFMR အား ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (Core Group) အဖြဲ႕ႏွင့္ UNCTFMR အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    အစည္းအေဝးသို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတို႔မွ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒါက္တာစုစုသာထြန္း (UNRC, Technical Co-chair of UNCTFMR)ႏွင့္ Ms. Cecile Marchand (UNICEF) ဦးေဆာင္ေသာ UNCTFMR ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား