လူ႔ဘဝအစ ရက္(၁၀၀၀) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ညိွႏႈိင္းစည္းေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၈.၁.၂၀၂၀
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ လူ႔ဘဝအစ ရက္(၁၀၀၀) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။
 ထိုလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တည္ရွိရာေဒသမ်ားတြင္သာမဟုတ္ပဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးအား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူ႔ဘဝအစရက္ေပါင္း (၁၀၀၀)သည္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ အခိုက္အတန္႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လူ႔ဘဝအစရက္ေပါင္း (၁၀၀၀)ကာလအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုတစ္ဦးခ်င္းစီ နားလည္သေဘာေပါက္ေစေရးႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး နည္းလမ္းရွာေဖြေဆာင္ ႐ြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနခြဲၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားက သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအလိုက္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား