ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေတာင္တြင္းျကီးျမို့၊ ေတာင္ျပင္(၂) မူလတန္းျကိုေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ားနွင့္ေတြ့ဆံုေဆြးေနြး

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ၊ ေတာင္တြင္းျကီးျမို့   

မေကြးတိုင္းေဒသျကီး၊ မေကြးခရိုင္၊ ေတာင္တြင္းျကီးျမို့၌ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေတာင္ျပင္(၂) မူလတန္းျကိုေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန့နံနက္ပိုင္းက ေတာင္တြင္းျကီးျမို့၌ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
    ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ျကီးဦးစိုးေအာင္၊ မေကြးတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ့ လူမႈေရးဝန္ျကီးနွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသျကီးလွြတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌတို့က ေတာင္ျပင္ (၂) မူလတန္းျကိုေက်ာင္း အေဆာက္အဦသစ္ကို ဖဲျကိုးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျကပါသည္။
    ဆက္လက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ မူလတန္းျကိုေက်ာင္း ကမၺည္းေမာ္ကြန္းအား နံသာရည္ျဖင့္ ျဖန္းပက္ေပးခဲ့ျကျပီး ေက်ာင္း၏ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ကေလးကစားခန္းနွင့္ အစားအေသာက္ခန္း မ်ားကို လိုက္လံျကည့္ရႈခဲ့ျကပါသည္။
    ထို့ေနာက္ အခမ္းအနားအစီအစဉ္ကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက ယေန့ဖြင့္လွစ္ ေပးနိုင္ေသာ မူလတန္းျကိုေက်ာင္းသည္ အစိုးရ ၊ ျပည္သူနွင့္ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေျကာင္း၊ မိမိတို့နိုင္ငံ၏ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး၊ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္ ၊ လမ္း၊ တံတား ၊ အေဆာက္အအံု စသည့္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို က႑ဍ အသီးသီးကေန ျကိုးပမ္းျဖည့္ဆည္းလ်က္ ရွိပါေျကာင္း၊ ထိုနည္းတူ အေရးျကီးသည့္ လူသားစြမ္းရည္အရင္းအျမစ္ ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္ေရး က႑ဍသည္လည္း အေရးျကီးပါေျကာင္း၊ နိုင္ငံ၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ ေရးကို ေဆာင္ရြက္ျကရာတြင္ လူသားမ်ား၏စြမ္းရည္သည္ အေရးျကီးပါေျကာင္း၊ ထို့ေျကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းေသာ ၊ အေတြးအေခၚအယူအဆမွန္ကန္ေသာ၊ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္နိုင္ေသာ လူသားအရင္း အျမစ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရးသည္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ဘဝမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ရပါေျကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ဘဝသည္ အေရးျကီးသကဲ့သို့ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ျပုစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ က႑ဍသည္လည္း အေရးျကီးပါေျကာင္း၊ ထို့ေျကာင့္ ယခုလို အခမ္းအနားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုထံသို့ အသိေပး မွ်ေဝရပါေျကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားျဖင့္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ သိရွိေအာင္ အသိပညာေပးမွ်ေဝလ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ ေမြးစမွ အသက္(၈)နွစ္အထိ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္က႑ဍကို အေလးထားျပီးရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ျပုလုပ္ရန္လိုအပ္ပါေျကာင္း၊ အစိုးရက စီမံခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈျပုရာတြင္ မိဘမ်ား၊ မိသာစုဝင္မ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ ေပးျကရန္လိုအပ္ပါေျကာင္း၊ သို့မွသာ အသက္ (၈)နွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းပညာေရးအတြက္ ေသာ္လည္ေကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ အတြက္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ မည္သည့္ သင္ျကားမႈ၊ သင္ယူမႈမ်ားတြင္မဆို အေကာင္းဆံုး လိုက္ပါေဆာင္ရြက္နိုင္မွာ ျဖစ္ေျကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာသုေတသနျပုခ်က္အရ ကေလးဖြံ့ျဖိုးမႈအတြက္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံျခင္းသည္ အနာဂါတ္တြင္ အက်ိုး အျမတ္ (၁၇)ဆ ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ အစိုးရက ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္က႑ဍ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပုစုပ်ိုးေထာင္ေရးနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေျကာင္း၊ ဥပေဒနွင့္အညီေဆာင္ရြက္မွ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္မွာျဖစ္ေျကာင္း၊ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈသာမက တစ္ဖက္တြင္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ားရွိျပီးျဖစ္သည့္အတြက္ အားလံုးလိုက္နာျကရမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ မိဘမ်ား၊ မိသာစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ျပုစုေစာင့္ေရွာက္ေသာနည္းစနစ္မ်ားရွိျပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေလ့လာမွတ္သား ထားျကရန္လိုပါေျကာင္း၊ အဆိုပါနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ မူျကိုေက်ာင္းမ်ားမွာ ေလ့က်င့္ပ်ိုးေထာင္ေပးပါေျကာင္း၊ သို့ေသာ္လည္း အစိုးရမူျကိုေက်ာင္း (၁၃၃)ေက်ာင္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူျကိုေက်ာင္း (၁၀၂၄) ေက်ာင္းသာ အစိုးရပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးနိုင္ေသးသည့္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးပါေျကာင္း၊  ထို့ေျကာင့္ မိခင္ဝိုင္မ်ားကို လူမႈေရး အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ တိုးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ ရွိပါေျကာင္း၊ ပုဂၢလိကမူျကို ေက်ာင္းမ်ားကို အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္ စံခ်ိန္/ စံညွြန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးျပီး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးထားပါေျကာင္း၊ အသိအမွတ္ျပု၍ နည္းစနစ္က်ေသာ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပုစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ျကားေပးလ်က္ရွိပါေျကာင္းနွင့္ အဓိကအေရးျကီးေသာ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ရက္ေပါင္း (၁၀ဝ၀)ကာလ အေရးျကီးပံုနွင့္ ျပုစုပ်ိုးေထာင္မႈနည္းစနစ္ အသိပညာမ်ား ရရွိသြားေစရန္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ မိမိတို့၏လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးျကေစလိုေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္ျပီး ေတာင္တြင္းျကီးျမို့နယ္၊ ျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေတာင္ျပင္(၂) မူလတန္းျကိုေက်ာင္းဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျကားခဲ့ျပီး ေတာင္ျပင္(၂) မူလတန္းျကိုေက်ာင္း၏ မိဘဆရာအသင္း နာယက က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျကားခဲ့ျက ပါသည္။
    ထို့ေနာက္ ကေလးငယ္ေလးမ်ားက စည္းလံုးစို့ေလ ေသြးခ်င္းတို့ရဲ့ျပည္ သီခ်င္းျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ ေဖ်ာ္ေျဖျကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့က ကေလးငယ္ေလးမ်ားအား ကစားစရာမ်ား ေပးေဝျခင္းနွင့္ ဘင္ဖရာတီးခတ္ေဖ်ာ္ေျဖေပးေသာ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပုစုေငြ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျကျပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ျကေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား