ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Virginia Gamba ႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၁.၂၀၂၀
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Virginia Gamba ႏွင့္အဖြဲ႕အား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
    ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ က လာေရာက္ခဲ့ေသာခရီးစဥ္ႏွင့္ ယခုခရီးစဥ္အၾကား မ်ားစြာေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ဥပေဒ(၂၀၁၉)အား ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့သလို လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဥပေဒတြင္ အခန္း(၁)ခန္း သီးျခားပါရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔ကလည္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္းဗင္းရွင္း (UN-CRC)၏ ပဋိပကၡ အတြင္း ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေျချပ စာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီကို (၇.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ေနပါ ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေပးလိုက္ေသာ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူငယ္မူဝါဒ တြင္လည္း အဆိုပါလူငယ္မ်ားကို အထူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ကူညီေပးရန္လိုအပ္သည့္ အုပ္စုတြင္ထည့္သြင္းထားပါေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္းအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွတားဆီးကာကြယ္တုံ႔ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္း ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေစေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး လက္လွမ္းမီေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္း၍ ျပည္ေထာင္စု၏သေဘာတူညီခ်က္ လက္ရွိ(၅၁)ခ်က္တြင္ ပါဝင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူေထာင္၍ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    အထူးကိုယ္စားလွယ္က အဆိုပါတိုးတက္မႈမ်ားမွာ အားရစရာေကာင္းပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တိုးတက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သိရွိေစရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အေနအထားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚ ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားစစ္မႈထမ္းျခင္းမွကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေပးလိုက္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔မွာ ေငြအား၊ လူအားႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းမ်ားစြာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္ မ်ားကို ရယူႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားမွာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမွလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အလြန္အေရးႀကီးသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီးေနာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္မည္ကို ႀကိဳတင္၍ ေဆြးေႏြးသေဘာတူထားဖို႔လိုပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီးေနာက္ ကေလး သူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမားကိစၥမ်ား၊ လူကုန္ကူးကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို႔မွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိုင္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားမွာလည္း ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ေရးတို႔ အတြက္ အေရးပါ ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည့္မီေစေရး အတြက္ ယခုဆယ္စုႏွစ္သည္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အဓိက ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ားအျဖစ္ က်ား/မေရးရာ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာကိုက္ညီပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္မည့္နယ္ပယ္မ်ားအလိုက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား