ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးထံ လူမႈဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ World Bank အဖဲြ႔က လာေရာက္ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၁.၂၀၂၀

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား World Bank Global Director for Social Development ျဖစ္သူ Ms. Louise Cord ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

 ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသက္()ႏွစ္ထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္(MCCT) ကဲ့သုိ႔ စီမံခ်က္မ်ားအား က်န္ရွိေနေသးေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ တိုးခဲ်႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ကမၻာ့ဘဏ္က Grant ေပးအပ္ေစလိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ က်ား/မေရးရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုအေျချပဳ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးခံစားရေလ့ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္အလိုက္ ဆိုင္ကလုန္း Shelterမ်ား၊ ဘက္စံုသံုး Shelter မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္မွ စတင္၍ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စသည့္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာ႔ၻဘဏ္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ႏူတ္ထြက္ခြင့္ေပးလိုက္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားစသည့္တို႔  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး၊ လူမႈေရးျပသာနာမ်ားေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာ႔ၻဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားတိုးျမွင့္ ကာကြယ္ေပးေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ လ႔ူအဖဲြ႔အစည္းအတြင္း အျပည့္အဝပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အကူအညီမ်ား ရယူႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား