ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

 ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀.၁.၂၀၂၀
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Community and Family Services International(CFSI) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာသက္ႀကီး႐ြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (HelpAge International (Myanmar)) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက  ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး ေမခလာခန္းမ၌ သီးျခားစီလာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

Community and Family Services International(CFSI)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ CFSI အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ လူမႈဝန္ထမ္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကာလတို/ကာလရွည္သင္တန္းမ်ားအား CFSI အေျခစိုက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ ဖိလစ္ပိုင္တကၠသိုလ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေက်း႐ြာအဆင့္အထိ ေရာက္ရွိ ႏိုင္ေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္အားေပးေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေပၚထြက္ေရး၊ အဆိုပါ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မ်ားအား လိုအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) ေရးထိုးေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 ဆက္လက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီး႐ြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (HelpAge International (Myanmar)) ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအခြင့္အေရးမ်ား ေဖၚေဆာင္ေပးေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဘဝ ရရွိေစေရးအတြက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက ျပဌာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားေပၚထြက္လာေရး၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဆိုင္ရာမူဝါဒေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္႐ြက္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ HAI အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕ Inclusive Self - Help Group (ISHG) အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မိသားစုမွ ေစာင့္ေရွာက္မေပးႏိုင္သည့္ လမ္းေပၚေန သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီ၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား