ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

 ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၁.၂၀၂၀
    ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေရး ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ကိစၥမ်ားသည္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဦးတည္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေမြေကာင္းမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြယူၾကမည့္သူမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ခံစားရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားသည့္အတြက္ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ လုပ္ငန္းမ်ား သြက္လက္မွန္ကန္ဖို႔၊ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိဖို႔ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားၿပီး ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြယူၾကမည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေအာင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအသစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ေသာ္လည္ေကာင္း ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါက ကေလးသူငယ္မ်ားအားလုံး သာတူညီမွ်ခံစားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တူညီသည့္ဥပေဒအက်ိဳးကို မတူညီသည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားလုံး ျပည့္ျပည့္ဝဝ တန္းတူခံစားရရွိေအာင္ နည္းဥပေဒတြင္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံထည့္သြင္းေပးရန္ မွာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊  ဥပေဒအသစ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အသက္ကို (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ နည္းဥပေဒေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးေလး ထား ဂ႐ုစိုက္ရမည့္ကိစၥမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ေမြးစားျခင္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို မေသြဖီဘဲ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာပါရွိရန္လည္းလိုပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း  ထုတ္ျပန္ရမည့္အမိန႔္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒကိုေရးဆြဲရာတြင္ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားျပားသူမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ၿပီး ျပႆနာရွိႏိုင္သည့္က႑မ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးအေျဖရရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကေစလို ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိဘ၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ရပ္တည္ရေသာေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သူမ်ားအတြက္ပါ စဥ္းစားထည့္သြင္းေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေရး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေပးၾကမည့္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ဥပေဒဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း (The International Development Law Organization- IDLO)၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ ခ်က္မ်ား၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    လူမှုဝနျထမျးဦးစီးဌာန၊ တာဝနျရှိသူမြားက ကလေးသူငယျအခှင့ျအရေးမြား ဆိုငျရာနညျးဥပဒေ ဖောျဆောငျရေး အတှကျ ကဏ်ဍမြားအလိုကျ သတျမှတျဆှေးနှေးခွငျး၊ လုပျငနျးစဉျမြားအတှကျ ဆှေးနှေးခွငျးနှင့ျ တကျရောကျလာကွသူမြားက ပွနျလညျမေးမွနျးဆှေးနှေးခွငျးမြားကို ဆောငျရှကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား