ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၃.၂၀၂၀
    ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း က႑တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၊ ဒုတိယဥကၠဌ(၁) ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုလည္း အစိုးရကအေလးထားေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုက ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသြားလာျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အဓိကစိတ္ဝင္တစားပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသူ မ်ားသည္ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ မသန္စြမ္းသူ မ်ား လြယ္ကူစြာသြားလာေနထိုင္အသုံးျပဳႏိုင္ေရးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးထားရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအေဆာက္အအုံႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္ဝန္းက်င္ကို မသန္စြမ္းသူမ်ား လုံၿခဳံလြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ပုံစံထုတ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူသုံးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာအေဆာက္အဦမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ အပန္းေျဖအနားယူႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မြန္းမံျခင္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူ မ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္လည္း သက္ဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္ (၁၁)သင္း ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊  ျပည္နယ္အဆင့္တာဝန္ခံမ်ား၊ ျမန္မာ-ႏိုင္ငံတကာ ဖက္စပ္ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား စုံညီစြာတက္ေရာက္ၾကသျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ားဖယ္ရွားႏိုင္ေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ယခင္အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဟိုတယ္အသီးသီးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ “အတားအဆီးကင္း ေရးေမွ်ာ္မွန္းလို႔ မသန္စြမ္း လူ႔အခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္စို႔” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ ႏွင့္အညီ Accessible ျဖစ္ေစရန္အတြက္ Stage မ်ား၊ Wheelchair တက္လမ္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ သန႔္စင္ ခန္းဝင္သည့္အခါ Wheelchair ဝင္ႏိုင္ထြက္ႏိုင္သည့္ အက်ယ္အဝန္းရွိေစေရးေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ခန႔္ထားေပးရန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား Accessible ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ မသန္စြမ္းအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၎တို႔၏အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူေဆာင္႐ြက္ရန္ စသည့္ဆုံးျဖတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
     ဆက္လက္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က အလုပ္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္ခန႔္ထားလ်က္ရွိမႈႏွင့္ ပိုမိုခန႔္ထားႏိုင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊  မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေနျပည္ေတာ္၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ ေရပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ စံနမူနာျပအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ယင္းေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေဆာက္ အအုံဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္စံႏႈန္းမ်ား ထည့္သြင္းထားမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန႔္ထားျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑ မ်ားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိႏိုင္မည့္ကိစၥမ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ သေဘာသဘာဝကို သိရွိေအာင္ ေလ့လာေဆာင္႐ြက္ေပးေစခ်င္သည့္ကိစၥႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၌ အလုပ္ခန႔္ထားရန္လိုအပ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ကို အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန႔္ထားႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္မည့္ကိစၥမ်ား၊ လြယ္ကူစြာသြားလာေနထိုင္အသုံးျပဳႏိုင္ေရး (Accessibility) ေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာေစမည့္ကိစၥမ်ား၊ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးက တာဝန္ခံမ်ား၊ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သာမက ဟိုတယ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ လက္ေဆာင္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး၊ မသန္စြမ္း သက္ေမြးပညာေက်ာင္း တည္ေထာင္ေပးႏိုင္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အတားအဆီးကင္းေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း  ( Barrier Free Tourism ) ကို ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္နယ္ေျမတစ္ခု သတ္မွတ္၍ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ အလုပ္ခန႔္အပ္မႈမ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး၊ လြယ္ကူစြာသြားလာေနထိုင္အသုံးျပဳႏိုင္ေရး (Accessibility) အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရာတြင္ စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္အညီ အမွန္တကယ္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္အေနအထားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရးတို႔ကို အသီးသီးအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္း သူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား အားလုံး ပူးေပါင္း၍  ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသံမ်ားကို နားေထာင္၍ ၎တို႔၏ ဆႏၵမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ မသန္စြမ္း တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မသန္စြမ္းလူ႔အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားသည္ အစိုးရကေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းက႑တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ပါဝင္မႈျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။
    ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာေပါင္း (၂၀၂၁)လုံး၊ အခန္းေပါင္း (၈၁၂၁၂) ခန္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ( ၈၆၄၀၆ ) ဦးအနက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ခန႔္ထားမႈမွာ (၅၁) ဦးသာရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား