ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၃.၂၀၂၀
    ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီက ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)အေပၚ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာျမန္မာ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Pramila Patten တို႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ Joint communique ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို (၃) ႀကိမ္ ေတာင္းခံ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရရွိလာေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အျဖစ္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ ေပးပို႔လာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ အေျဖရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ျဖည့္စြက္ရန္ အႀကံျပဳလာသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ၊ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကိုအဓိကထား၍ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊  လုံၿခဳံမႈႏွင့္ အကာ အကြယ္ေပးႏိုင္မႈရွိသည့္ တိုင္ၾကားႏိုင္မႈယႏၲရားပိုမိုခိုင္မာေစေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိစၥမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း)ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးရန္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးက႑မ်ားရွိတာဝန္ရွိသူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္း မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ Qualitative Indicator မ်ားျဖင့္တိုင္းတာရန္ ၊  UNအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ UN Monitoring Analysis and reporting Arrangements (MARA) Working  Group တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ UNCTFMR တို႔အၾကားတစ္ႏွစ္လွ်င္(၃)ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီUN အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေပၚ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ခက္ခဲမည့္အပိုင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က    အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအလိုက္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား