လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ UNCTFMR တို႔၏ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

(၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ (၅) ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္
    လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီႏွင့္ UNCTFMR တို႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ UNCTFMR ဘက္မွ UNICEF, UNRCO, ILO, Save the Children , UNHCR,WFP, World Vision မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု အစည္းအေဝးသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ  ကာကြယ္တားဆီးေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) တို႔ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေဝး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကို အေကာင္းဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၉)တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ အထူးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား မခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေန ပါေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ဦးတည္ သြားမည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစဥ္တစ္စိုက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားရွိဆဲကာလတြင္ ျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ျပည္သူမ်ားလုံၿခဳံေရးရွိေစေရးေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္အဓိကထား၍ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီမဖြဲ႕မီ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒအသစ္ (New Child Rights Law) သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း  ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးရန္လုပ္ငန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္အားဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ေကာ္မတီေပၚေပါက္လာၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာလည္း ေရာက္ရွိပါေၾကာင္း၊ လိုအပ္သျဖင့္ သီးျခားဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒတြင္ရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းမွာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္ အခန္း(၁၇)တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း က်ဴးလြန္ခံရမႈမ်ားမွာ ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ သီးျခားအခန္းက႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါ ေၾကာင္း၊ ၎အခန္းက႑တြင္ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥမ်ား ပါဝင္ ပါေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈ/ ျပစ္ဒဏ္ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ေသခ်ာစြာ ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အထူးေကာ္မတီ တစ္ရပ္ လိုအပ္လာေသာေၾကာင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္း တာဝန္ (၁၀)ရပ္ သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊  လုပ္ငန္းတာဝန္ နံပါတ္ (၄)တြင္ ပါရွိေသာအခ်က္မွာ ေကာ္မတီသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ UNICEF, UNDP အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ CTFMR ႏွင့္   ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းတာဝန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ယေန႔အစည္းအေဝးအား က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ CTFMR ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ယေန႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ မိမိတို႔ေကာ္မတီႏွင့္ CTFMR တို႔ ေတြ႕ဆုံရသည္မွာ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ Core Group အဖြဲ႕မ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ (၂)ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး Core Group ႏွင့္ (၂) ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးမွာလည္း (၅) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ CTFMR အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာသိရွိထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ေတြ႕ဆုံမႈမွာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ Commitment for Cooperation and Coordination အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ေကာ္မတီသည္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ကိုလည္း ေက်ပြန္ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာသို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း စာရင္းသြင္း ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ စာရင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားအား ထိထိမိမိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္သည္ မ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသးသည္ကို ဆိုလိုျခင္းလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း မွာလည္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေစလိုပါေၾကာင္း၊ CTFMR ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလည္း စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ စာရင္းသြင္းထားရွိမႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ေတြ႕ဆုံရသည့္ အစည္းအေဝးသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ရန္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးသည္  ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) ၏ Co-Chair ျဖစ္သူ Ms. June Kunugi က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ေသေၾက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္အား တင္ျပေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝး အား လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးမွ အသိ အမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ယခုလို ကာလအတြင္းမွာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္ အေရးဥပေဒအသစ္ထြက္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္သည္အထိ ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ စြာ ေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္းေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ေကာ္မတီသည္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပ ေနပါေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံး၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mrs. Virginia Gamba လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးစဥ္အား ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေတြ႕ဆုံေပးျခင္းအတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား၊ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး CTFMR ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုလည္း အထူးကိုယ္စားလွယ္က ၎၏မိန႔္ခြန္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရး ေကာင္စီမွ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး အတည္ျပဳျခင္းသည္ CTFMR ၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Joint Action Plan အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ National Action Plan ျဖင့္ဆိုပါက CTMR ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းထက္ CTFMR မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏ ပူးေပါင္း‌ေဆာင္႐ြက္ပံ့ပိုးမႈသာ ရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ CTFMR အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၏ အေရးပါမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ကေလးစစ္သား အသုံးျပဳသည္မ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားရန္ ယႏၲရားတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ Safe School Declaration အရ အစိုးရအေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊ Safe School Declaration သည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တိုင္းတြင္တာဝန္ရွိသျဖင့္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားေစလိုပါေၾကာင္း၊ ကေလးစစ္သား ပယ္ဖ်က္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ကမာၻ႔အဆင့္တြင္ သိရွိေအာင္ျမင္ ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ CTFMR အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္အခ်က္(၆)ခ်က္ကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္းဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ယင္းေနာက္ ေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္းက အမ်ိဳးအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္အား စိစစ္အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ထားပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို Focal Person အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚ ေသေၾကထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။     
    ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္၊ ၁၆၁၂ (၂၀၀၅)ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈ (၆)ရပ္ (Six Grave Violations)ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေသေၾကထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစျခင္း၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသို႔ စုေဆာင္းျခင္း၊ ေက်ာင္းႏွင့္ေဆး႐ုံမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္ ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပန္ေပးဆြဲျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ပိတ္ပင္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ "လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေကာ္မတီ" ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။                                      

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား