ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဌာနငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား Corona virus disease(COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ အသိပညာေပး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဌာနငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္  ဝန္ထမ္းမ်ားအား  Corona virus disease(COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ အသိပညာေပး
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၁.၃.၂၀၂၀
(၁၁.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း၊ မသန္စြမ္း သက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီး ကေလးမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္  ဝန္ထမ္းမ်ား အား  Corona virus disease (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါဆိုင္ရာ အေျခအေနအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္  သ႐ုပ္ျပသျခင္းတို႔အား ေဒါက္တာ ေနျခည္သက္ႏိုင္၊ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ေဒါက္တာရဲျမတ္ဦး၊ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ ခြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား