လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ အား Myanmar Blue Sky Rescue Development Council အဖြဲ႕ႏွင့္ UNICEF အဖြဲ႕တို႔ သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃.၃.၂၀၂၀
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက Myanmar Blue Sky Rescue Development Council အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)က ေၾကျငာထားသည့္ COVID-19 ေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိေပးျခင္းဆိုင္ရာ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ ျဖန႔္ေဝေပးႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည့္အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ဆက္လက္၍ UNICEF မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လူမႈေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေန မႈမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရွိေရးအတြက္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယံအဆင့္ခ်မွတ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ASEAN Enabling Masterplan ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာနည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ UNICEF ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား