ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ တာဝန္ခံ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၃.၂၀၂၀
    Corona virus disease (COVID-19) ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ တာဝန္ခံၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုခ်ိန္သည္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါကို ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)က ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါ (Pandemic) အျဖစ္ ေၾကျငာထားၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးကလည္း ျပည္သူလူထုကို ပန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကာကြယ္ကုသမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္  “ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္တိုင္” တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္အထိ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသည္ဟု ေသခ်ာေသာသူ မေတြ႕ရွိေသးေသာ္လည္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ကူးစက္ခံရသူဦးေရ ေန႔စဥ္တိုးတက္မ်ားျပားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကူးစက္မႈ ရွိၿပီးေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားမွတဆင့္ ကူးဆက္ခံရႏိုင္ေခ် ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနရေသာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး COVID-19 ကူးစက္ျမန္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတအသိအျမင္အသစ္မ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ရန္ႏွင့္ အသိႏွင့္အတူ အထူးသတိျပဳေနထိုင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးစီးဌာနအလိုက္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ မရပ္တန႔္ ေစရန္ Corona virus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီ၏လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၏ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရသျဖင့္ ကေလးသူငယ္ မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ရာတြင္ အထူးသတိရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးက မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယခုကာလ အတြင္း Email, Viber, Skype မ်ားကို အဓိကထားအသုံးျပဳ၍ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအပါအဝင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားက သိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေမးျမန္းၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား