အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MoU ေရးထိုးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား