ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၅.၃.၂၀၂၀
    ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။
    အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၅ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ (၁၁) ခုရွိရာ ယေန႔အစည္းအေဝးမွစ၍ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ၾက ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ယာယီခိုလႈံရာစခန္း (၁၂၈)ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားသည္ ယာယီသာျဖစ္သင့္၍ ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာပါ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံ၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး အမွီအခိုကင္းေသာ ဘဝမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာအရ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္ဆင့္ ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီ မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ မတူညီသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို (၆)လ တစ္ႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္မ်ားပိတ္သိမ္းေရးကို မဟာဗ်ဴဟာ မေပၚေပါက္ ခင္ကပင္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္၍ ဆက္လက္တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ဆက္စပ္ေကာ္မတီမ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္သြားၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးလုပ္ငန္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို  အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနကိုလည္း တင္ျပေဆာင္႐ြက္ရန္  အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားစြာရွိေနပါေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာ သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရာတြင္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို လ်စ္လွ်ဴမရႈဘဲ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာကို ဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ ကြၽမ္းက်င္သူ Professor Walter Kaelin ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲေရးလမ္းၫႊန္ (Guide Line) တစ္ခုကို ပူးေပါင္း ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲထားပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ပုံစံတက် လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ပုံစတက်ေဆာင္႐ြက္ထားပါက အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈ မ်ား ရွိလာပါက ေျဖရွင္းရလြယ္ကူမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာ စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အညီ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ (Guide Line) ေရးဆြဲထားမႈကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ပိတ္သိမ္းရမည့္စခန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းတြင္ ေနထိုင္သူ မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျပစုျခင္းႏွင့္ ကနဦးဆန္းစစ္ခ်က္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားရန္ ေနရာမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ မူလေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ေနရာသစ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း ၊ ေဒသအတြင္း ေပါင္းစည္းေနထိုင္ျခင္း တို႔တြင္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားႏွင့္အညီ ဆန္းစစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ရွင္းလင္း ညႇိႏႈိင္း တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ပါဝင္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
    ယင္းေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၾကပါသည္။
    ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ယာယီခိုလႈံရာစခန္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျပစုျခင္းႏွင့္ ကနဦးဆန္းစစ္ခ်က္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လူမႈျဖစ္ရပ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ ရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ပုံစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနကို ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါက အစီရင္ခံတင္ျပႏိုင္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊  လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္တိုးတက္မႈကို ႏိုင္ငံတကာက သိရွိႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားသာမက ျပည္တြင္းပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းျဖန႔္ေဝႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက အခ်က္အလက္အမွန္မ်ား သိရွိေစရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ၏ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သာ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက နိဂုံးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို (၃)လ တစ္ႀကိမ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအတြက္ COVID -19 ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ အသိပညာေပးျဖန႔္ေဝမႈမ်ားလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾက ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနက Coronavirus Disease 2019  (COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာသိရွိနားလည္ၿပီး လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား