၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အႀကိဳ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ေဆာင္႐ြက္

ဇူလိုင္   ၂ ၊ ေနျပည္ေတာ္
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အႀကိဳ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ၂-၇-၂၀၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၇:၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္ လမ္း(V-4) လမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ႀကိဳးဝိုင္း အကြက္အမွတ္(၁၃)၊ သစ္ေတာေျမေနရာတြင္ Covid-19 စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဘဝျမႇင့္တင္ ေရးအသင္းဒုတိယဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွအလုပ္အမႈေဆာင္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔က မန္ဂ်န္ရွားပင္၊ ကြၽန္းပင္၊ ပ်ဥ္းကတိုးပင္၊ ပိ‌ေတာက္ပင္ႏွင့္ ေအာ္ေရးရွားပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အတူ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမ်ားကလည္း Covid-19 စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အလိုက္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား