ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ဇူလိုင္ ၂ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာ စုလွဟန္အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
    ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္ (ASEAN Women Entrepreneurs Network-ASESAN)၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လႊဲေျပာင္းယူမည့္အေၾကာင္း၊  အဆိုပါ လႊဲေျပာင္းျခင္း အခမ္းအနားကို အြန္လိုင္းမွ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္မွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးလူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာလက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး၊ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ေရး၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည့္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း(MSDP)ႏွင့္ COVID-19 စီးပြားေရးထိခိုက္မႈသက္သာေရးစီမံခ်က္ (CERP) မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား