လူမှုဝန္ထမ္း(၁) (မူႀကိဳတာ၀န္ခံ)အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕လိုသူစာရင္းေတာင္းခံျခင္း