ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခံသင္တန္း(ECCD)သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာခ်က္